หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2561

เลือกหลักสูตรปีงบประมาณ :

สถานะ รายชื่อ
อนุมัติแล้ว
รายชื่อ
ผู้สมัคร
ชื่อหลักสูตร
คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร
วันที่เปิด วันที่ปิด วันที่อบรม จำนวน
/คน
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการอบรมเรื่อง OpenStack
11 ม.ค. 2561
18 ม.ค. 2561
19 ม.ค. 2561
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่ 3
9 ม.ค. 2561
2 ก.พ. 2561
6 ก.พ. 2561
70
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่ 3
9 ม.ค. 2561
2 ก.พ. 2561
6 ก.พ. 2561
70
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Microsoft Word 2016
30 พ.ค. 2561
29 มิ.ย. 2561
3 ก.ค. 2561
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Microsoft Excel 2016
30 พ.ค. 2561
29 มิ.ย. 2561
4 ก.ค. 2561
60
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่ 4
29 พ.ค. 2561
29 มิ.ย. 2561
5 ก.ค. 2561
55
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่ 4
30 พ.ค. 2561
29 มิ.ย. 2561
5 ก.ค. 2561
50
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Microsoft PowerPoint 2016
7 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
3 ก.ย. 2561
45
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Microsoft Word 2016
7 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
4 ก.ย. 2561
45
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
Microsoft Excel 2016
7 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
5 ก.ย. 2561
45
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการทดสอบสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016
7 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
6 ก.ย. 2561
45
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
โครงการทดสอบสมรรถนะทางคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2016
7 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
6 ก.ย. 2561
45
ปิดรับสมัคร
แสดง
แสดง
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าเหมืองข้อมูล Data Mining
15 ส.ค. 2561
21 ก.ย. 2561
25 ก.ย. 2561
70