รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Office365 for Power BI รุ่น 2 (ห้องถ่ายทอดสด) 29 พ.ย. 2559"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาง พัชรกันย์  วงศ์เจริญสถิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหวิทยาการ ammy5597@staff.tu.ac.th 02-6132841
2 นางสาว ปิยนาถ  พุทธรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ piyamp@staff.tu.ac.th (82)1587
3 นาย ธีรนันทน์  แกล้วทนงค์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ teeranan@staff.tu.ac.th 1879
4 นาง จันทา  บัวธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร champ@staff.tu.ac.th 1958
5 นางสาว อุมาพร  มัทธุรศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร umapornn@staff.tu.ac.th 1963
6 ว่าที่ ร.ต. ภฤศ  วิเศษพัฒนธาดา ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sparit@staff.tu.ac.th -
7 นางสาว สุดารัตน์  สมเรือง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sudarat9@staff.tu.ac.th 0861250095
8 นางสาว สมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ psomchin@staff.tu.ac.th 2415
9 นางสาว ภัทรา  กิจงาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ kwan@staff.tu.ac.th 029269836
10 นางสาว จุไรรัตน์  กัลยาณกิตติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ ple.x@tu.ac.th 02-9269772
11 นางสาว อรณิชชา  ม่วงโพธิ์ นักวิชาการโสตทัศนะศึกษา คณะแพทยศาสตร์ yui_yuki@.tu.ac.th 029269836
12 นาง ฐิตาภา  ไพรินทราภา บุคลากรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร thitapa@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 1955
13 นาง จรวยรัตน์  ริยาพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร jick@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 1954
14 นางสาว วิริยา  เพ็งแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ wiriya@staff.tu.ac.th 029269687
15 นางสาว กีรติกร  นาคเหนือ จ.บริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ nurknua@staff.tu.ac.th 029269687
16 นางสาว รัชนี  ทรัพย์สันทัด นักวิจัยชำนาญการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ sratchan@staff.tu.ac.th 02-696-6101
17 นาง สำอางค์  นิลอนันต์ นักวิจัยชำนวยการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ nsamang@staff.tu.ac.th 6110
18 นางสาว กานต์พิชชา  ตั้งตน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี tangty33@staff.tu.ac.th 02-5644440-59 ต่อ 2500
19 นาย จตุพร  ธีระกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี tjatupor@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 2412
20 นางสาว วีนัส   ปาลาเลย์ นักวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ venuspa@staff.tu.ac.th 029869216
21 นาย ประวิทย์  แว่นแคว้น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ wit03843@staff.tu.ac.th 0819295419
22 นาง เนตรนภาภรณ์  เพ็ชรผึ้ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ nate@staff.tu.ac.th 089-0065824
23 นางสาว สลิลดา  เกตกะโกมล นักวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ salinda@staff.tu.ac.th 081-720-6665
24 นาย เสริมเกียรติ  ทานุชิต นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ tsremkia@staff.tu.ac.th 025644444 ต่อ 7530
25 นาย มาโนช  พรหมปัญโญ อาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ononoe@staff.tu.ac.th 02-6132841
26 นางสาว สุรัตดา  แฝงด่านกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ fsuratda@staff.tu.ac.th 5674
27 นาย ธีรพล  คำแสน พนักงานวิจัยและประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร thee2524@staff.tu.ac.th 0872228388
28 นางสาว ศิริกาญจน์ดา  สร้อยฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ soipha@staff.tu.ac.th 7356
29 นางสาว อำภา  วรรณรัตน์วงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ nupa7628@staff.tu.ac.th 0298692139 ต่อ 7317
30 นาย ภิรมศักดิ์  พันธ์กำเหนิด วิศวกร สถาบันเอเซียฯ punkum@tu.ac.th 025645000 ext 405
31 นาย สถาพร  ก่อรักเศวต วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร stp@tu.ac.th 026133454
32 นาย กฤษนรา  ผลพฤกษ์รัตน์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร mod@staff.tu.ac.th 026133454
33 ว่าที่ ร.ต. อดิศร  เอี่ยมสะอาด วิศวกรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร dan@tu.ac.th 026133455
34 นาย มัสกร  ศรีวิสิฐศักดิ์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร must@staff.tu.ac.th 026133453
35 นาง ศรีตรา  ผาดโผน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neng@staff.tu.ac.th 025644441 ต่อ 4950
36 นาง อุบล  สุขสุคนธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ubon@staff.tu.ac.th 026965003
37 นาย บุญลือ  เกษมราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร boonlue@staff.tu.ac.th
38 นาย สุวัฒน์  สุวรรณรงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร suwatsuw@staff.tu.ac.th