รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รุ่น 1 รอบเช้า"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นางสาว พัชมณ  ไผ่นวล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ittpm123@staff.tu.ac.th 02-1510040
2 นางสาว วราภรณ์  ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ juy20@staff.tu.ac.th 82-1530
3 นางสาว ฐิตามินทร์  สารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาคุณภาพ thankyou1983@hotmail.com 0954512883
4 นางสาว มุทิตา  ไชยชนะ เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์อาเซียนศึกษา mutita@staff.tu.ac.th (82)1552
5 นางสาว ยุภาลัย  ปู่ชัยเคน เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ศูนย์อาเซียนศึกษา yuyi2531@staff.tu.ac.th 0909610316
6 นางสาว นิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852
7 นางสาว อรพรรณ  บุญเรือง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ saraban@staff.tu.ac.th 02-926-9670
8 นาย ภิรมศักดิ์  พันธ์กำเหนิด วิศวกร สถาบันเอเซียฯ punkum@tu.ac.th 025645000 ext 405
9 นางสาว หทัยชนก  พึ่งศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย hathaiao@staff.tu.ac.th 0846821650
10 นางสาว วราภรณ์  ม่วงใหญ่เกาะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย conne@staff.tu.ac.th 1811
11 นาย ทศรัสมิ์  คำเภา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ คณะแพทยศาสตร์ bet0028@staff.tu.ac.th 9700
12 นางสาว รฐมล  มั่นศรีธร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ กองแผนงาน smatika@staff.tu.ac.th 1905
13 นางสาว มณีรัตน์  หิรัญมาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ hmaneerut@staff.tu.ac.th 02-696-5629
14 นาย บรรเจิด  จิระกาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ bjirakan@tu.ac.th 26965674
15 นาย ศรายุทธ  นาคสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ naksuk@staff.tu.ac.th 7564
16 นางสาว สลิลพัชร์  เจริญจิตต์ ธุรการ/สารบรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ pakpao_1@staff.tu.ac.th 02-613 3701
17 นาย ชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720
18 นาย ขจรศักดิ์  สมสมัย วิศวกร ศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ kdjteam@staff.tu.ac.th 0878316705
19 นางสาว เยาวลักษณ์  พวงเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ pyaowala@staff.tu.ac.th 026966305
20 นางสาว มธุรส  บุญช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน maturosb@staff.tu.ac.th 82-1853
21 นางสาว ลลิดา  สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน lalidas@tu.ac.th 82-1155
22 นาง จารุวรรณ  อัมระปาล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา amrapan91@staff.tu.ac.th 026133150
23 นางสาว จินดา  ธาตรีมนตรีชัย เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน tjenjung@staff.tu.ac.th 02-151-2000
24 นางสาว วิจาริณี  บริบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา bwijarin@staff.tu.ac.th 026133150
25 นาย อมร  สังเกตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน amorn_27@staff.tu.ac.th 1846
26 นาย สมพรพัชร  พจนพรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน psomporn@staff.tu.ac.th 1846
27 นาง ศุภณา  เย็นเป็นสุข ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน suppana@staff.tu.ac.th 82-1117
28 นางสาว ธีรดา  ไพรินทราภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง woonzen@staff.tu.ac.th 02-613-3008
29 นาย รุ่งโรจน์  เมฆอรุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง urer7214@staff.tu.ac.th 02-613-3008
30 นางสาว จิตรลัดดาวรรณ  จิรชัยวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ jjidladd@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 1746
31 นาง อมราวดี   แจ้งจอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ kai@staff.tu.ac.th 3020
32 นาง ฉลวย  ทิพย์คงคา เจ้าหน่้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ tchaluay@staff.tu.ac.th 7410
33 นาย กิตติศักดิ์  นิ่มกลัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ gunner@staff.tu.ac.th 7431,7410
34 นาย มนภาส  สุรินทร์ นักวิชาการคอมฟิวเตอร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง monnapas@staff.tu.ac.th 77663
35 นางสาว ลีลาวดี  ลมสูงเนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง lelawade@tu.ac.th 77657
36 นาย ชนาเมธ  วกุลชัย อาจารย์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ chanamet@tu.ac.th 0889145269
37 นาย ประภาส  บุญสุข นักวิชาการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ prapas01@staff.tu.ac.th 02-986-9605 ต่อ 2004
38 นาง ณัฐสินี   พันธ์พุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา pnatsine@staff.tu.ac.th 1833
39 นางสาว จุฑารัตน์   พานทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ puk_2533@staff.tu.ac.th 1581
40 ว่าที่ ร.ต. อิทธิวัตร  เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pong_ng@staff.tu.ac.th 02-696-5512
41 นาง อรพิน   แก้วธรรม หัวหน้างานธุรการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร korapin@staff.tu.ac.th 029869103
42 นาง อุลัยพร  โทบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ uliporn@staff.tu.ac.th 02-6132500
43 นางสาว อัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 6330
44 นางสาว บุรณดา  ถาวรเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานบริการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน tburanad@staff.tu.ac.th 6215
45 นางสาว นริศรา  ซาเจริญ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ plapaya.tu@gmail.com 026132858
46 นางสาว อรวรรณ   เกตุดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหวิทยาการ audi2534@tu.ac.th 02-6132842
47 นาง วรรณา  เอฬกานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ewanna@staff.tu.ac.th 02 6965735
48 นาง นิรมล  ลิ้มทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี lniramol@staff.tu.ac.th 02 696 5735
49 นาย ธิติโชติ  อัจฉริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่รับบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ chao2531@tu.ac.th 1589
50 นางสาว กานต์พิชชา  ตั้งตน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ tangty33@staff.tu.ac.th 02-696-5104
51 นาง ยอดธิดา  จังวิบูลย์ศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yodthida@staff.tu.ac.th 1956
52 นาง จุไรรัตน์  ศรวารี ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร jurirat@staff.tu.ac.th 1960
53 นาง นิตยา  คล้ายสุบรรณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร nit@staff.tu.ac.th 1956
54 นางสาว เรณู  หมัดโต๊ะสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร renu@staff.tu.ac.th 025644444 ต่อ 1959, 1960
55 นาง จรินทร์  บัณฑรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rin@.tu.ac.th 1960
56 นาง นางสุมาภรณ์ ธรรมแก้ว  ลิมาคม บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ tparemai@staff.tu.ac.th 1882
57 นาย นรินทร์   งามถ้อย บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ jameji@staff.tu.ac.th 1889
58 นางสาว พาฝัน  ปั้นลาย เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา prsocant@gmail.com 982818766
59 นาย นายภาคภูมิ  วินิจสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักหอสมุด korn-sa@staff.tu.ac.th 3507
60 นาง พัชรี  การุณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักหอสมุด pattycho@staff.tu.ac.th 3500