รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รุ่น 2 รอบบ่าย"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาย อุทัย  ขันธมาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานบริหารการวิจัย utai@staff.tu.ac.th 1815
2 นางสาว สุนันท์  เทียนสว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารการวิจัย sunant@tu.ac.th 1815
3 นางสาว เนตรนภา   กุลเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี knetnapa.tu.ac.th 2011
4 นางสาว ณัฐกฤตา  แช่มดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน natkrita@staff.tu.ac.th 82-2650
5 นางสาว บุณฑริก  พุฒิกุล นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน khem333@staff.tu.ac.th 0809599833
6 นาย สุนิสา  เถาว์พุดซา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ t_sunisa@staff.tu.ac.th 026966318
7 นาง วัฒนา  จูงใจ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์ wattanaj@staff.tu.ac.th 026132645
8 นางสาว มาฑิชา  การสมนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันสัญญา beagle@staff.tu.ac.th 02-613-3164
9 นาย พิริยะ  ทิพย์คงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา yok_sgs@staff.tu.ac.th 0851523387
10 นาง วิภานิตย์  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา natkanya_p@staff.tu.ac.th 0831354499
11 นาย วีระพล  ไหลมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน lweerapo@staff.tu.ac.th 02-4635139
12 นาย ไชยพจน์  จันทร์แสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง chansaen@tu.ac.th 77663
13 นางสาว กาญจนา  คนดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง jeed_hi@staff.tu.ac.th 77657
14 นาย นิรัช  ร่มเย็น หัวหน้างานเทคโนโยลีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี nirach@staff.tu.ac.th 2157 ต่อ 113
15 นาย วิชาญ  แสงวันดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ wichan_s@staff.tu.ac.th 0876661090
16 นางสาว จุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา jutha_n@staff.tu.ac.th 0811476364
17 นางสาว จรัสศรี  สินทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ jarassris@staff.tu.ac.th 02-9869213-9 ต่อ 7226
18 นาง พัตราภรณ์  สุระเสียง นักวิชาการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ spattrap@staff.tu.ac.th 029869213-9 ต่อ 7225
19 นางสาว ธนัญญา  แสงกระจ่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรม stanunya@staff.tu.ac.th 02-6235055
20 นาง สุพัตรา  เอี๋ยวสกุล หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ esupattr@staff.tu.ac.th 08113481740
21 นาง นภาภรณ์  จันทร์สอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ napapon@staff.tu.ac.th 087-0598465
22 นางสาว จิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
23 นาย ธนะปิติ  ธิป๋า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tnpiti27@staff.tu.ac.th 02 6133203-5 ต่อ 31
24 นาง จันทา  บัวธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร champ@staff.tu.ac.th 1958
25 นางสาว ลำพวน  รุ่งสุวรรณ์สกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ rlumpoun@staff.tu.ac.th 026965989
26 นาย นายเสริมศักดิ์  กรุดเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ sermsak@staff.tu.ac.th 026965983
27 นาง นพมาศ  พัสดร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน สถาบันเอเซียฯ noppama@staff.tu.ac.th 02-564-5000-3 ต่อ 307
28 นางสาว ศิรินันท์  ดีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักทะเบียนฯ dsirinan@staff.tu.ac.th 1644
29 นางสาว รัสรินทร์  ฐิติวงศ์ธนคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนฯ russarin@tu.ac.th 1631
30 นาย ภาคภูมิ  ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ pakpoom@staff.tu.ac.th 02-696-5460
31 นางสาว อโนชา  นาคอังค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ anochan@staff.tu.ac.th 026132436
32 นาง พรพรรณ  วงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. spornpun@staff.tu.ac.th 026133120
33 นางสาว วรรณา  แก้วพวง หัวหน้างานบริหารโครงการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. kewanna@staff.tu.ac.th 022233757
34 นางสาว วัลลา  เพาะผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ramkun_m@staff.tu.ac.th 029269323
35 นางสาว จีรกานต์  เรืองภู ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ramkun_m@staff.tu.ac.th 029269323
36 นาง พรทิพย์  ศรีวรรณพฤกษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ phontip@staff.tu.ac.th 02-9869213 ต่อ 7316-8
37 นางสาว ดารารัตน์  เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ dararat@tu.ac.th 0812964843
38 นางสาว จิรภา  บัวงาม ผู้ปฎิบัติงานบริหาร คณะรัฐศาสตร์ lek@staff.tu.ac.th 026965460
39 นาย ปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี pavee@staff.tu.ac.th 0841291039
40 นางสาว ระวีวรรณ  อังคนาวิน พนักงานกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ มธ. araweewa@staff.tu.ac.th 025642859
41 นางสาว พลอยพรรณ  ขาวสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพิมพ์ มธ. toylab@staff.tu.ac.th 025642859
42 นางสาว วรรณา  รอดพ้นภัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักเสริมศึกษาฯ jumbo@staff.tu.ac.th 02-6133820 ต่อ 202
43 นางสาว อรทัย  ใจยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบัณฑิตอาสาฯ chananui@staff.tu.ac.th 025644440 1321
44 นางสาว รัตนา  สวัสดิผล เจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ tuemoo@staff.tu.ac.th 1095-6
45 นาง นิภาพร  ยามา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yah03@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 1957
46 นาง ปภาวดี  ตรัสใจธรรม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักบัณฑิตอาสาฯ papawade@staff.tu.ac.th -
47 นางสาว ภาวรรณ  พันธ์ไพโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะพยาบาลศาสตร์ pawan@staff.tu.ac.th 7328
48 นางสาว จตุพร  ใค่นุ่นภา พนักงานธุรการ สำนักพิมพ์ มธ. jatukaka@tu.ac.th 0 2564 2859-60
49 นางสาว อังคนา   นามสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ nangkana@staff.tu.ac.th 0-264-4440 ต่อ 7411
50 นางสาว จินตนา   ธนะสันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ tjintana@staff.tu.ac.th 02-613-2460