รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"การใช้งานระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาย ชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720
2 นางสาว สุรัตดา  แฝงด่านกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ fsuratda@staff.tu.ac.th 5674
3 นางสาว ศิริรัตน์  นิยมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี nsirirat@staff.tu.ac.th 2101 ต่อ 206
4 นางสาว จันทิมา  ทองแท้ หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ juntim@staff.tu.ac.th 026132436
5 นางสาว อโนชา  นาคอังค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ anochan@staff.tu.ac.th 026132436
6 นางสาว ชนิตา  จุมพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ choompol9@tu.ac.th 5205
7 นางสาว จุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา jutha_n@staff.tu.ac.th 026966004
8 นาย ธนภัทร  ม่วงเรือน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา hyper@.tu.ac.th 026966059
9 นางสาว ปธิญณศร   ชูติธร นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน spatinna@staff.tu.ac.th 025644207
10 นาย กฤษฎา  สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ skritsad@staff.tu.ac.th 1761
11 นาง ณหทัย  ขวัญช่วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ nkanyako@staff.tu.ac.th 1740
12 นางสาว ณัฐกฤตา  รังสิเสนา ณ อยุธยา ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ nuch58@staff.tu.ac.th 1743
13 นาย ไตรรัตน์  คุ้มไพรัตน์ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน trairat@staff.tu.ac.th 025644027
14 นางสาว สุนันท์  เทียนสว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารการวิจัย sunant@tu.ac.th 1815
15 นางสาว ฐิตามินทร์  สารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาคุณภาพ thankyou1983@hotmail.com 0954512883
16 นางสาว สาวภาคย์  ใบกุหลาบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาคุณภาพ sawapak@staff.tu.ac.th 82-1530
17 นางสาว หทัยชนก   พึ่งศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย hathaiao@staff.tu.ac.th 1818
18 ว่าที่ ร.ต. อิทธิวัตร  เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pong_ng@staff.tu.ac.th 5512
19 นางสาว วราภรณ์  ม่วงใหญ่เกาะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย conne@staff.tu.ac.th 1811
20 นาย สุทธิพงศ์  กาวิชัย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน benzit57@staff.tu.ac.th 0825145218
21 นาย ณัฐ  รตาภิรักษ์กูร เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน benzit57@staff.tu.ac.th 02-1510040
22 นาย นำโชคชัย  คำสด นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา mphailin@staff.tu.ac.th 1285
23 นาง บุญถม  วชิราธาดา หัวหน้างานการเรียนรู้และบริการสังคม กองกิจการนักศึกษา mphailin@staff.tu.ac.th 1285
24 นางสาว จารุวรรณ  อัมระปาล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา amrapan91@staff.tu.ac.th 026133150-1
25 นางสาว วิจาริณี  บริบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา bwijarin@staff.tu.ac.th 026133150-1
26 นาง พัตราภรณ์  สุระเสียง นักวิชาการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ spattrap@staff.tu.ac.th 029869213-9 ต่อ 7225
27 นางสาว จรัสศรี  สินทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ jarassris@staff.tu.ac.th 7226
28 นางสาว บุญจิรา  ภู่เงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักทะเบียนฯ boonpn@staff.tu.ac.th (82)1627
29 นาง ชนานาถ  เค้าชาติชาย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักทะเบียนฯ kchanana@staff.tu.ac.th 898158129
30 นางสาว ศิรินันท์   ดีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักทะเบียนฯ dsirinan@staff.tu.ac.th 1644
31 นาง สุมาภรณ์ ธรรมแก้ว  ลิมาคม บุคลากรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ tparemai@staff.tu.ac.th 1882
32 นาย ภูรี  พิมพ์ทองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ ppuree@staff.tu.ac.th 0899029022
33 นาย วีระพล  ไหลมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน lweerapo@staff.tu.ac.th 1846
34 นาย สุทัศน์  ศรีดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ suthatsd@staff.tu.ac.th 0-2986-9605 # 2005
35 นาย อารีรัตน์  ปานจับ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา pareerat@staff.tu.ac.th 02-6965823
36 นาง ประภัสสร  ขวัญเผือก บุคลากรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร pum@staff.tu.ac.th 1960
37 นางสาว ธีรดา  ไพรินทราภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง woonzen@staff.tu.ac.th 81-3008
38 นางสาว สมคิด  อยู่ขำ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร somkid40@staff.tu.ac.th 7517
39 นางสาว สุกัญญา  คงกล่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์ เธดbo2w@hotmail.com 02-696-5407
40 นาย มณฑล  เบญจนพเลิศ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวเตอร์ คณะนิติศาสตร์ sirinuch@staff.tu.ac.th 02-613-2170
41 นางสาว รัตนา  สวัสดิผล เจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ tuemoo@staff.tu.ac.th 1095-6
42 นางสาว ธิดาทิพย์  รังสิโย นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ little_t@staff.tu.ac.th 0-2564-4444 ต่อ 1153
43 นาย ว่าที่ร้อยโทสกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@tu.ac.th 084696
44 นางสาว ระวีวรรณ  อังคนาวิน ผู้ช่วยบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ มธ. araweewa@staff.tu.ac.th 0-2564-2859
45 นาย อรรถพล  สุขความดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ max1984@staff.tu.ac.th 7327
46 นาย สุระสิทธิ์  พงพันนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ psurasit@staff.tu.ac.th 1589
47 นางสาว รัชนู  ฟูนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ t_ratcha@staff.tu.ac.th 02-6966102
48 นาย กรวรรณ  สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ kora@staff.tu.ac.th 02-696-5306
49 นาย ภาคภูมิ  ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ pakpoom@staff.tu.ac.th 0-2696-5460
50 นางสาว ธมลวรรณ  โคมกระจ่าง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ tknumam@staff.tu.ac.th 7316
51 นางสาว สุภาพร  ขาวสว่าง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ksupaporn@staff.tu.ac.th 026132403
52 นาย กิตติพจน์  แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์ skittipo@staff.tu.ac.th 2321
53 นางสาว พิมพ์ชนก  ศรีรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์ pimcha12@staff.tu.ac.th 5331
54 นาย นิรัช  ร่มเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี nirach@staff.tu.ac.th 2157 ต่อ 113
55 นาย อัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512
56 นาย วิชาญ  แสงวันดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ wichan_s@staff.tu.ac.th 0876661090
57 นาย อนุสรณ์   สุขกมล วิศวกรชำนาญการ กองกลาง sukk@staff.tu.ac.th 02-6133028
58 นางสาว ศิริพร   ยอดมงคล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ porasa@staff.tu.ac.th 1095-6
59 นาย จตุพร  ใค่นุ่นภา พนักงานธุรการ สำนักพิมพ์ มธ. jatukaka@tu.ac.th 0 2564 2859-60
60 อาจารย์ อัมพร  ขันจันทร อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ train1@tu.ac.th 1968
61 อาจารย์ ธนพัฒน์  ช่องสาร อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ train4@tu.ac.th 1968