รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Microsoft Excel 2016 รุ่น1 (ไม่มีสอบ)"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาย วภัสร์ณิษา   เรือนคำ เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ wapatnis@staff.tu.ac.th 092-6395449
2 นางสาว ฐิติมน   เลิศศิริสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ tualumnioff@gmail.com 02-613-2044
3 นางสาว ธิดาทิพย์  รังสิโย นิติกร สำนักงานนิติการ little_t@staff.tu.ac.th 0-2564-4444 ต่อ 1153
4 นาย ทรงพล  เต็มเปี่ยม ผู้ช่วยวิศวกรระบบ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร tsongpol@staff.tu.ac.th 087 110 2868
5 นางสาว อมรรัตน์  สิทธิมงคลชัย พนักงานฝ่ายระดมทุน(กองทุนฯ) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
6 นางสาว วันเพ็ญ  รุ่งรัตนพงษ์พร พนักงานการเงิน/งบประมาณ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
7 นางสาว ชญานันทน์  สมบูรณ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร chayanun@siit.tu.ac.th 1342
8 นางสาว ปารีณา  ไทยบำรุงวิวัฒน์ เลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร tpareena@staff.tu.ac.th 02-986-9009 ต่อ 2102
9 นาย สมเจต   ทองเขตไทย เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน somjetpeetties@gmail.com 021510037
10 นางสาว นิศารัตน์   ครองราษฏร์ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Nanna_hrongrat@hotmail.co.th 021510037
11 นาง พีรพร   ทับทอง เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Peraporn.sum@gmail.com 021510037
12 นางสาว เยาวลักษณ์   ปันต๊ะ เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Fahsai.Gun51294736@gmail.com 02-1510027
13 นาง สายฝน   นันทาธิราช เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ธุรกิจ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Saifon.nantatirach@gmail.co 025644425
14 นางสาว สราพร  หัตถากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ ming@staff.tu.ac.th 3201-5#14
15 นางสาว บุณยนุช  นาคะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ natpat@staff.tu.ac.th 02-6133205 ต่อ 21
16 นาย วรานนท์   จงพูนผล นักวิชาการศึกษา สถาบันไทยคดีฯ waranon@staff.tu.ac.th 0812074351
17 นาย ธนะปิติ  ธิป๋า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tnpiti27@staff.tu.ac.th 02 613 3203-5 ต่อ 31
18 นางสาว โศรยา  สุรัญญาพฤติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันไทยคดีฯ soraya23@tu.ac.th 026133203 ต่อ 22
19 นางสาว กรัตสกลรัฒน์  สีเหนี่ยง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ am253519@tu.ac.th -
20 นางสาว จริยา  สตาเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ chariya@staff.tu.ac.th 026966103
21 นางสาว รัชนู  ฟูนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ t_ratcha@staff.tu.ac.th 6101
22 นางสาว สุภาพร  ขาวสว่าง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ksupaporn@staff.tu.ac.th 0899774097
23 นาง วาสนา   วิทธิเดช เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Sittidet.vas@gmail.com 02-151-5229
24 นางสาว จันทิมา  เทียบแก้ว ้เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน linjong0943@gmail.com 021510015
25 นางสาว ยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036
26 นางสาว อัญชสา  แก้วเก้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ anchasa@staff.tu.ac.th 82-1522
27 นาย กฤชเทพ  เนตรอรุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ krittep1@tu.ac.th 1527
28 นางสาว ชมัยพร  หวานแท้ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ warnthar@staff.tu.ac.th 1520
29 นาย เดวิส  โปมิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได้) กองแผนงาน pdavis@staff.tu.ac.th 1846-7
30 รศ.ดร. รัชนีวรรณ  อุ่นแพทย์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ aratchan@tu.ac.th 02-986-9213-9 ต่อ 7210
31 นาย มนตรี  พันธุ์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ธุรกิจ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Tommontee2559@gmail.com 02-564-4440 *1238
32 นางสาว ณัฐกานต์  สุทธิเชษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรม nattakans@staff.tu.ac.th 026235055
33 นางสาว จันทรจิรา  จอมเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ chantara@staff.tu.ac.th 02-564-3001-9 ต่อ 3250
34 นางสาว อัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 026966330
35 นางสาว กัญญลักษณ์  อ่ำเงิน นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม kanyalak@tu.ac.th 02-613-3115-8 ต่อ 1110
36 นาง อัญชลี่   ไชยเรืองเดช เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน unchalee_yui@hotmail.co.th 021510022
37 นางสาว มยุรี  พันธ์อ้น เลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร pmayuree@staff.tu.ac.th 02-9869009 ต่อ 2203
38 ว่าที่ ร.ต. พิชยา   ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน sammay135@hotmail.com 021510022
39 นาย ชาญณรงค์  พลับจุ้ย นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง chan-arc@staff.tu.ac.th 0892163514
40 นาย ทรงพล  งามตา นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ngamta49@staff.tu.ac.th 0623102244
41 นาย ยุทธยา  เข็มจีน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง kyuttha@staff.tu.ac.th 02-564-4568
42 นางสาว อรอนงค์   บุษราคัม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ornanong@staff.tu.ac.th 026965512
43 นางสาว ปัญจพร  ดิษฐทิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ punja18@staff.tu.ac.th 02-6965504
44 นางสาว สุพรรณี  อินทร์ทอง นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ inthong@staff.tu.ac.th 02-6965504
45 นาย ณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 024094107
46 นางสาว สุวรี   ปิ่นเจริญ นักวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ psuwaree@staff.tu.ac.th 026965512
47 ว่าที่ ร.ต. ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3165
48 นาง รวิกานต์  ปิ่นสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ rawikan@tu.ac.th 02-6966111,02-6132452
49 นาง จุฑารัตน์  ดีวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์ djutarat@staff.tu.ac.th 02-696-5660
50 นาง จันทนี  พึ่งเถื่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีฯ juntanee@staff.tu.ac.th 026133205 ต่อ 20
51 นาย ปิยะพงษ์  สอนแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง piyapongs@staff.tu.ac.th 025644568
52 นางสาว ปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองงานศูนย์รังสิต pavee@staff.tu.ac.th 1020
53 นางสาว กนกศรี  ดีละม้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน kanoksri@tu.ac.th 081-991-3890
54 ผศ.ดร. สุกุลพัฒน์   คุ้มไพศาล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ sukulpat@tu.ac.th 0867772928