รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Office365 รุ่นที่ 1"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาย วีระพล  ไหลมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน lweerapo@staff.tu.ac.th 02-4633159
2 นาย ณรงค์  เมืองโสภา นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย mnrong@staff.tu.ac.th 1816
3 นางสาว วภัสร์ณิษา   เรือนคำ เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ wapatnis@staff.tu.ac.th 092-6395449
4 นางสาว ฐิติมน   เลิศศิริสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ tualumnioff@gmail.com 02-613-2044
5 นางสาว อมรรัตน์  สิทธิมงคลชัย พนักงานฝ่ายระดมทุน(กองทุนฯ) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
6 นางสาว วันเพ็ญ  รุ่งรัตนพงษ์พร พนักงานการเงิน/งบประมาณ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
7 นาย สมเกียรติ  นวนรา นิติกร สำนักงานนิติการ somkiatn@staff.tu.ac.th 1154
8 นาย ศิวพล  โกศลสิริเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ ksiwapon@staff.tu.ac.th 0851392197
9 นางสาว บุณยนุช  นาคะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ natpat@staff.tu.ac.th 02-6133205 ต่อ 21
10 นางสาว โศรยา  สุรัญญาพฤติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ soraya23@tu.ac.th 026133203 ต่อ 22
11 นางสาว จริยา  สตาเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ chariya@tu.ac.th 026966103
12 นางสาว รัชนู  ฟูนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ t_ratcha@staff.tu.ac.th 6101
13 นางสาว สุภาพร  ขาวสว่าง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ksupaporn@staff.tu.ac.th 0899774097
14 นางสาว วราภรณ์  ม่วงใหญ่เกาะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย conne@staff.tu.ac.th 1811
15 นาย วัชรเกียรติ  แต่งแดน บุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ton_1986@staff.tu.ac.th 026965984
16 นาย อัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512
17 นางสาว วราภรณ์  ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ juy20@staff.tu.ac.th 82-1530
18 นางสาว อัญชสา  แก้วเก้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ anchasa@staff.tu.ac.th 82-1522
19 นาย กฤชเทพ  เนตรอรุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ krittep1@tu.ac.th 1527
20 นางสาว ชมัยพร  หวานแท้ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ warnthar@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 1520
21 นางสาว อัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 026966330
22 นางสาว กัญญลักษณ์  อ่ำเงิน นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม kanyalak@tu.ac.th 02-613-3115-8 ต่อ 1110
23 นาย ซาอาบูดิน  บาหะ นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร train24@tu.ac.th 1968
24 นาย อัยดี  อาแว นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร train25@tu.ac.th 1968
25 นาย ชาญณรงค์  พลับจุ้ย นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ chan-arc@staff.tu.ac.th 0892163514
26 นาย ทรงพล  งามตา นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ngamta49@staff.tu.ac.th 0623102244
27 นาย ยุทธยา  เข็มจีน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง kyuttha@tu.ac.th 02-564-4568
28 นางสาว อรอนงค์  บุษราคัม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ornanong@staff.tu.ac.th 026965512
29 นางสาว ปัญจพร  ดิษฐทิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ punja18@staff.tu.ac.th 02-6965504
30 นางสาว สุพรรณี  อินทร์ทอง นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ inthong@staff.tu.ac.th 02-6965504
31 นางสาว กนกศรี  ดีละม้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน kanoksri@tu.ac.th 0819913890
32 นาย ณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 024094107
33 นางสาว สุวรี  ปิ่นเจริญ นักวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ psuwaree@staff.tu.ac.th 026965512
34 นาย ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3165
35 นาง จันทนี  พึ่งเถื่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีฯ juntanee@staff.tu.ac.th 026133205 ต่อ 20
36 นาย ปิยะพงษ์  สอนแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง piyapongs@staff.tu.ac.th 025644568
37 นาย มนภาส  สุรินทร์ นักวิชาการคอมฟิวเตอร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง monnapas@staff.tu.ac.th 77663
38 นาย ธเนศ  ลาภหิรัญรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ thanatel@staff.tu.ac.th 088-8972045
39 นางสาว อรวรรณ  วิชาชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ owan@staff.tu.ac.th 026965505