รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Office365 รุ่นที่ 2"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาย สกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@staff.tu.ac.th 0846968186
2 นางสาว จิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
3 นาง ชิไลพร  ทองเขาล้าน พนักงานฝ่ายระดมทุน(บัตรเครดิต) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
4 นางสาว นิศารัตน์  ซ่อนกลิ่น นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nisarat@staff.tu.ac.th 02-564-4440-79 ต่อ 1527
5 นาง อัจฉรา  ชนะกุล นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nuat@staff.tu.ac.th 82-1521
6 นาง วัลย์ชาลี  เลิดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สถาบันภาษา khan@staff.tu.ac.th 3100
7 นาย มงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@engr.tu.ac.th 0813744147
8 นางสาว ศิรดา  ผูกเกษร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานบริหารการวิจัย sirada_p@tu.ac.th 0-2564-4440-79 Ext. 1811
9 อาจารย์ กรกช  กังวาลทัศน์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ korakoch@staff.tu.ac.th 0920506768
10 อ.ดร. ภญ.อารยา  ศรีไพโรจน์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ assp1315@staff.tu.ac.th 4385
11 นางสาว สมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี psomchin@staff.tu.ac.th 2415
12 นางสาว ภัทรจารี  เจริญมิน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา cpattaja@staff.tu.ac.th 1273 / 1492
13 นางสาว เฟื่องกาญจน์   สารัมภานนท์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย fuangkan@tu.ac.th 02-564-4440 ต่อ 1814
14 อาจารย์ เบญจมาศ  ตุลยนิติกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี benjamas@tu.ac.th 2102
15 นาย พลสิทธิ์  ชะมด อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ chamod@staff.tu.ac.th 0815568368
16 นางสาว นิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852
17 นาย โยธิน  อุทยานิล นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ayothin@engr.tu.ac.th 02-5643001-9 ต่อ 3074
18 นางสาว สิริรักษ์  ทวีกิจอลงกรณ์ พนักงานบริหารสต็อก สำนักพิมพ์ มธ. tsiriruk@staff.tu.ac.th 0-2564-2859
19 นางสาว พลอยพรรณ  ขาวสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพิมพ์ มธ. toylab@staff.tu.ac.th 02-564-2859
20 นาย ฉัตรชัย  สุรวัฒนบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ schatcha@staff.tu.ac.th 025643001-9 ต่อ 3069
21 ว่าที่ ร.ต. ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3165
22 นาย ธรรมชาติ  ธรรมบุตร ช่างเทคนิคปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tthammac@staff.tu.ac.th 02-5643001-9 ต่อ 3070
23 นางสาว Iณปภัช   รัตนวิเชียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ rkanjana@staff.tu.ac.th 3071
24 นาย คณินทร์  รังสาดทอง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ kaninrun@staff.tu.ac.th 0909852504
25 นางสาว บุณยนุช  นาคะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันไทยคดีฯ natpat@staff.tu.ac.th 026133205 ต่อ 21