รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"Office365 for Power BI รุ่น 2 วันที่ 29 พ.ย. 2559"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นางสาว ธีรดา  ไพรินทราภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง woonzen@staff.tu.ac.th 81-3008
2 นาย กรวรรณ   สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ kora@staff.tu.ac.th 026965306
3 นาย ชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์ นักวิเคราะห์นดยบายและแผน คณะรัฐศาสตร์ kchirrat@staff.tu.ac.th 026965385
4 นางสาว สดศรี  ทับสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักเสริมศึกษาฯ sodsri@tu.ac.th 02-6133820-5 ต่อ 401
5 นางสาว สิวรี  ศิริวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ siwaree@staff.tu.ac.th 0-2613-2422
6 นางสาว จิรปรียา  ภัทรวลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน cangrejo@tu.ac.th 0945624994
7 นาย สุรชัย  เพ่งงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ psurachai@staff.tu.ac.th 0879212307
8 นางสาว ภัคนันท์  กระจ่างพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ pakkanan@staff.tu.ac.th 7590
9 นางสาว กาญจนา  คนดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง jeed_hi@staff.tu.ac.th 02-564-4441 ต่อ 77671
10 นางสาว วราภรณ์  ม่วงใหญ่เกาะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย conne@staff.tu.ac.th 1811
11 นางสาว ณัฐกานต์  ทิพม้อม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง thipanat@staff.tu.ac.th 02-564-4441 ต่อ77671
12 นางสาว พวงเพชร  ราชพิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเสริมศึกษาฯ puangpet@staff.tu.ac.th 02-6133820-5 ๖๋ฮ 402
13 นาย ชาญณรงค์  พลับจุ้ย นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง chan-arc@staff.tu.ac.th 0892163514
14 นางสาว ธนัชชา  ชัยดา นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง thanatcha@staff.tu.ac.th 02-5644568
15 นาย ยุทธยา   เข็มจีน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ kyuttha@staff.tu.ac.th 0847985155
16 นางสาว ภัททิรา  เรืองเวช นักวิจัยปฏฺิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ phattira@staff.tu.ac.th 0-2564-4441-9 ต่อ 1587
17 นาย ปิยะพงษ์  สอนแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง piyapongs@staff.tu.ac.th 02-564-4568
18 นาย นิธาน  ทองโคตร นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา torngkot@staff.tu.ac.th 0890747660
19 นางสาว ปิยะฉัตร  รสานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ piyachat@staff.tu.ac.th 0-2696-5207
20 นาง กนกกานต์  กุญแจทอง เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ kanokkan@tu.ac.th 02-696-5206
21 นางสาว บุญจิรา  ภู่เงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักทะเบียนฯ boonpn@staff.tu.ac.th (82) 1627
22 นาย สุระสิทธิ์  พงพันนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ psurasit@staff.tu.ac.th 02-5644441 ต่อ 1589
23 นาง เพชรรันต์  ไม้จันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะเศรษฐศาสตร์ mphetcha@staff.tu.ac.th 026965982
24 นาย ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3067
25 นาง จุฑามาศ  อินทรปรีชา เลขานุการคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ ichutama@staff.tu.ac.th 7313
26 นาง วิภานิตย์  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา parnnuai@staff.tu.ac.th 82 77060
27 นางสาว กุลทิวา  วุฒิสนิท เจ้าหน้าที่การเงิน วิทยาลัยโลกคดีศึกษา wkuntiwa@staff.tu.ac.th 82 77055
28 นาย พิริยะ  ทิพย์คงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา yok_sgs@staff.tu.ac.th 025643089-91 ต่อ 77056
29 นาย วัฒน์ชัย  โพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา phon@staff.tu.ac.th 02-5643089-91 ต่อ 77064
30 นางสาว พอใจ  กลิ่นศรีสุข นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยโลกคดีศึกษา porjai_k@staff.tu.ac.th 0815477708
31 นาย มงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@tu.ac.th 02-564-3001-10 ต่อ 3068
32 นางสาว สุมนยา  เหวรารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์ hsumonya@staff.tu.ac.th 029869206
33 นางสาว ชมพูนุช  พ่วงอ่างทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ chompoo@staff.tu.ac.th 3263
34 นางสาว พรรณพร  ศักดิ์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ phanpon1@staff.tu.ac.th 3263
35 นาย นนทชา  ลาวป้อม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lmonchai@staff.tu.ac.th 3170
36 นาย อิทธิกร  ธรรมจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tittikon@tu.ac.th 025643001-9 ต่อ 3170
37 นางสาว ชนัญกาญจน์  ใจยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบัณฑิตอาสาฯ chananui@staff.tu.ac.th 0639539798
38 นาย จิราวุธ  สุปัญญา นักวิชาการศึกษา สำนักบัณฑิตอาสาฯ jira_gv@staff.tu.ac.th 02 564 4440 ต่อ 1046
39 นางสาว อมรรัตน์  จังมานะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี amornrad@staff.tu.ac.th 0900824808
40 นาย อิทธิพล  มะโนน้อม เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม itmano@staff.tu.ac.th 81-4125
41 นาย สุทัศน์  ศรีดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ suthatsd 029869605 ต่อ 2005
42 นาย นิภาพร  เหมือนวงศ์ MUEANWONG คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852
43 นางสาว ปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี pavee@staff.tu.ac.th (82) 1020
44 นาย อำนวยพล  แจ้งเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ piak@staff.tu.ac.th 02-9259305