รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"สร้าง eBooks ด้วยโปรแกรม Sigil"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาย อิทธิพล  มะโนน้อม เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม itmano@staff.tu.ac.th 4125
2 ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต  สุวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร banhdit@staff.tu.ac.th 1971
3 นาง รัชนี  เปี่ยมอุดมสุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษาฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rat@staff.tu.ac.th 1971
4 นาย ชินกร  บุญชิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ bchin@staff.tu.ac.th 5989
5 นางสาว อรอนงค์  อิ่มกมล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร louis@staff.tu.ac.th 1971
6 นางสาว สุรางรัตน์  ศิริจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร aoyoyo@staff.tu.ac.th 1971
7 นาง นีรวัลย์  สีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neelawan@tu.ac.th 82-1963
8 นางสาว จันทิมา  ทองแท้ หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ juntim@staff.tu.ac.th 026132436
9 นางสาว อโนชา  นาคอังค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ anochan@staff.tu.ac.th 026132436
10 นาย อัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512
11 นางสาว ลลิดา  สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน lalidas@tu.ac.th 82-1155
12 นาย มงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@staff.tu.ac.th 3068
13 นางสาว อุมาพร  มัทธุรศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร umapornn@staff.tu.ac.th 1963
14 ว่าที่ ร.ต. อิทธิวัตร  เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pong_ng@staff.tu.ac.th 5512
15 นาย อิทธิกร  ธรรมจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tittikon@staff.tu.ac.th 025643001-9 ต่อ 3170
16 นางสาว พรทิพา  กรภิญโญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ porntipa@staff.tu.ac.th 3008
17 นางสาว นารีญาร์  ประโพธิง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ nareeyar@staff.tu.ac.th 0-2564-3001-9 ต่อ 3032
18 นาย สิทธิเดช  สิทธิสินทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน sidhidej@staff.tu.ac.th 026966223
19 นาย ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3065
20 นางสาว ณัฐนันท์  แก้วสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ yuihtu@tu.ac.th 9309
21 นางสาว ปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี pavee@staff.tu.ac.th 0841291039
22 นาย สมบูรณ์  กองแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร krungsri@staff.tu.ac.th 1183
23 นาย กฤชเทพ  เนตรอรุณ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ krittep01@gmail.com 0822900912
24 นาย พรพิบูล  รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ rpornpib@staff.tu 918725248
25 นาง พรพรรณ  วงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. spornpun@staff.tu.ac.th 026133120
26 นางสาว เบญจมาศ  ตุลยนิติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี benjamas@staff.tu.ac.th 2102
27 นางสาว สุปราณี  ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี lsuprane@staff.tu.ac.th 0810230234
28 นาย สิริมา  มงคลสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ msirima@staff.tu.ac.th ึ7459
29 นางสาว นิตยา  วัจนะภูมิ รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ nvajanap@staff.tu.ac.th 0818661534
30 นาย ชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720
31 รศ. ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี sornchai@tu.ac.th 0840930073
32 อาจารย์ ม.ล.วโรดม  ศุขสวัสดิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ varodom@staff.tu.ac.th 839877704
33 นาง ศิริจันทร์  เวสารัชศาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี vsiricha@staff.tu.ac.th 0894513008
34 นาย อภินันท์  พงศ์เมธากุล อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ apinant@staff.tu.ac.th 02-986-9434
35 นางสาว จิตรลดา  ชวนชัยสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ jcjida@gmail.com 3034