รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"โครงการอบรมและสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่1"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาย อัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512
2 นางสาว อรอนงค์  บุษราคัม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ornanong@staff.tu.ac.th 02-6965512
3 นาย ณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 024094107
4 นางสาว จุฑาทิพย์  บุญชอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bjutatip@staff.tu.ac.th 026965502
5 นางสาว ทองศิริ  ก่ำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ phrimpim@tu.ac.th 026132501
6 นางสาว ปิยภัทร   คุณเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ piyaphat@staff.tu.ac.th 02-6132534
7 นาง จินดา  เพิ่มพูล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ jinda@staff.tu.ac.th 02-6235855
8 นางสาว สุธิมา  วุฒิการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wsuthima@staff.tu.ac.th 02-613-2509
9 นาง สุนันทา  สาระบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ sununtha@staff.tu.ac.th 029851057
10 นาง อัญชลี  โหมดช้างใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ munchale@staff.tu.ac.th 026132534
11 นางสาว วิภาวี  โพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wiphawee@staff.tu.ac.th 026235872
12 นางสาว ภคพร   อินต๊ะสุข นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ porninta@staff.tu.ac.th 026965505
13 นางสาว อุษณีย์   น้อยอยู่นิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwausa@staff.tu.ac.th 02-6132522
14 นาง สุวรรณา  บรรดิสถ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bsuwanna@staff.tu.ac.th 02-6132534
15 นาง วารี   ถาวรมั่นกิจการ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wataworn@staff.tu.ac.th 02-6132506
16 นาง พรรณทวี  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nphantha@staff.tu.ac.th 0891107969
17 นางสาว ปวีณา   น้อยใหม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ pawee_26_na@hotmail.com 029069008
18 นางสาว นิตยา   แก้วทองคำ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ keawthongkam@hotmail.com 029269008
19 นางสาว ธัญชนก   แย้มอ่ำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ khun-kero@hotmail.com 029069008
20 นางสาว นฤดี เถาว์ทอง  เถาว์ทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ aee_2777@hotmail.com 029269008
21 นาย มานันเทพ   อุตสาหะ ผู้ปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ manhonda_dash@hotmail.com 02269008
22 นาย ณรงค์วิทย์   อาคมนันท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
23 นาย รัชต์พลย   ชมบุญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
24 นางสาว รุ่งระวีย   ระหว่างบ้าน นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
25 นางสาว นธิญา  เพชรณรงค์ นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
26 นาย สุจิกาย   มุขประดับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
27 นางสาว เกศนีย   มูลป้อ นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
28 นางสาว ศศิธรย   กลิ่นบำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
29 นางสาว รุ่งทิวาย   ณ สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
30 นางสาว จิรภรณ์ย   แนวบุตร แพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
31 นางสาว ดารริณทร์ ย   อุปนันไชย ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
32 นาง เกศรินทร์ย   อึ้งสวรรค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
33 นางสาว พิมาดาย   รอดแจ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
34 นางสาว เรณูย   ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
35 นางสาว นฤมลย   ศรีดี นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
36 นางสาว พราวทัศน์   สมบุญ เจ้าหน้าที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
37 นางสาว จันทร์กวีย   โกมารทัต เจ้าหน้าที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
38 นาย ปิยะพลย   พูลสุข แพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
39 นางสาว สุมินตรา   อินทร์เมือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
40 นางสาว ชลธิชา   ทานะมีย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
41 นางสาว อรอุมาย   พิบูลพล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
42 นางสาว ปนัดดาย   แย้มอ่ำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
43 นางสาว สุภาภรณ์ย   ร้อยเพีย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
44 นางสาว จุฑารัตน์ย   เพ็งแจ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
45 นางสาว รัตน์รวี   พวงพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
46 นางสาว นฤมล   ยังอยู่ ผู้ปฎิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
47 นางสาว ดวงกมล  ย มูลป้อ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
48 นางสาว วราภรณ์  ภู่อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwwara@tu.ac.th 0-2613-2506
49 นาย วีระพล  ไหลมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน lweerapo@staff.tu.ac.th 02-4635139
50 นาย ชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720
51 นาง นาตยา  มากพันธ์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงาน ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ nattaya@tu.ac.th 026132004