รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"Microsoft Word 2016 รุ่น1 (ไม่มีสอบ)"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นางสาว วภัสร์ณิษา   เรือนคำ เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ wapatnis@staff.tu.ac.th 092-6395449
2 นางสาว ธิดาทิพย์  รังสิโย นิติกร สำนักงานนิติการ little_t@staff.tu.ac.th 0-2564-4444 ต่อ 1153
3 นาย วรนาถ  ธรรมาพฤทธิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี tworanar@staff.tu.ac.th 026132239
4 นาง สิริมนต์  สุขาพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี sirimonj@staff.tu.ac.th 02-696-5967
5 นาย ทรงพล  เต็มเปี่ยม ผู้ช่วยวิศวกรระบบ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร tsongpol@staff.tu.ac.th 0871102868
6 นางสาว ฐิติมน   เลิศศิริสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ tualumnioff@gmail.com 02-613-2044
7 นางสาว อมรรัตน์  สิทธิมงคลชัย พนักงานฝ่ายระดมทุน(กองทุนฯ) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
8 นางสาว วันเพ็ญ  รุ่งรัตนพงษ์พร พนักงานการเงิน/งบประมาณ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
9 นางสาว ปารีณา  ไทยบำรุงวิวัฒน์ เลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร tpareena@staff.tu.ac.th 02-986-9009 ต่อ 2102
10 นาง นันท์นภัส   ศรีสงกรานต์ เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Srisongkran1985@gmail.com 021510016
11 นางสาว จันทรญาพร  เต็มรัก เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน aoi_tu@hotmail.com 021510015
12 นางสาว สราพร  หัตถากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ ming@staff.tu.ac.th 3201-5#14
13 นาย วรานนท์   จงพูนผล นักวิชาการศึกษา สถาบันไทยคดีฯ waranon@staff.tu.ac.th 0812074351
14 นางสาว โศรยา   สุรัญญาพฤติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ soraya23@tu.ac.th 026133203 ต่อ 22
15 นางสาว กรัตสกลรัฒน์  สีเหนี่ยง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ am253519@tu.ac.th -
16 นางสาว จริยา  สตาเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ chariya@tu.ac.th 026966103
17 นางสาว ยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036
18 นาย อัญชสา  แก้วเก้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ anchasa@staff.tu.ac.th 82-1522
19 นาย กฤชเทพ  เนตรอรุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ krittep1@tu.ac.th 1527
20 นาย ชมัยพร  หวานแท้ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ warnthar@staff.tu.ac.th 1520
21 นางสาว จันทรจิรา  จอมเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ chantara@staff.tu.ac.th 02-564-3001-9 ต่อ 3250
22 นางสาว อัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 026966330
23 นางสาว กัญญลักษณ์  อ่ำเงิน นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม kanyalak@tu.ac.th 02-613-3115-8 ต่อ 1110
24 นาง อัญชลี   ไชยเรืองเดช เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เธตunchalee_yui@hotmail.co.th 021510022
25 นางสาว มยุรี  พันธ์อ้น เลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร pmayuree@staff.tu.ac.th 02-9869009 ต่อ 2203
26 ว่าที่ ร.ต. พิชยา    ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน sammay135@hotmail.com 021510022
27 นาย ชาญณรงค์  พลับจุ้ย นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง chan-arc@staff.tu.ac.th 0892163514
28 นาย ทรงพล  งามตา นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ngamta49@staff.tu.ac.th 0623102244
29 นาย ยุทธยา  เข็มจีน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง kyuttha@staff.tu.ac.th 02-564-4568
30 นาย อัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512
31 นางสาว สุพรรณี  อินทร์ทอง นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ inthong@staff.tu.ac.th 02-6965504
32 นาย ณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 024094107
33 นางสาว สุวรี   ปิ่นเจริญ นักวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ psuwaree@staff.tu.ac.th 026965512
34 ว่าที่ ร.ต. ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3165
35 นาง จันทนี  พึ่งเถื่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีฯ juntanee@staff.tu.ac.th 026133205 ต่อ 33
36 นาย ปิยะพงษ์  สอนแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง piyapongs@staff.tu.ac.th 025644568
37 นางสาว ปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองงานศูนย์รังสิต pavee@staff.tu.ac.th 1020
38 นาย ธเนศ  ลาภหิรัญรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ thanatel@staff.tu.ac.th 088-8972045
39 นางสาว กนกศรี  ดีละม้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน kanoksri@tu.ac.th 02-696-5098
40 นางสาว อรอนงค์  บุษราคัม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ornanong@staff.tu.ac.th 02-696-5512