รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"Office365 รุ่นที่ 2"

รายชื่อทั้งหมด ||  Export To Excel
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นาย สกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@staff.tu.ac.th 0846968186
2 นางสาว จิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
3 นาง ชิไลพร  ทองเขาล้าน พนักงานฝ่ายระดมทุน(บัตรเครดิต) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
4 นางสาว นิศารัตน์  ซ่อนกลิ่น นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nisarat@staff.tu.ac.th 02-564-4440-79 ต่อ 1527
5 นาง อัจฉรา  ชนะกุล นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nuat@staff.tu.ac.th 82-1521
6 นาง วัลย์ชาลี  เลิดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สถาบันภาษา khan@staff.tu.ac.th 3100
7 นาย มงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@engr.tu.ac.th 0813744147
8 นางสาว ศิรดา  ผูกเกษร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานบริหารการวิจัย sirada_p@tu.ac.th 0-2564-4440-79 Ext. 1811
9 นาย เสกสรร  มาลาแวจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด sek@tu.ac.th 02-613-3539
10 อาจารย์ กรกช  กังวาลทัศน์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ korakoch@staff.tu.ac.th 0920506768
11 อ.ดร. ภญ.อารยา  ศรีไพโรจน์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ assp1315@staff.tu.ac.th 4385
12 นางสาว สมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี psomchin@staff.tu.ac.th 2415
13 นางสาว ภัทรจารี  เจริญมิน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา cpattaja@staff.tu.ac.th 1273 / 1492