รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ (สำรอง)
"ทดสอบสมรรถนะ Excel 2016 สำหรับพนักงานเงินรายได้ (สอบอย่างเดียว) ครั้งที่1"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร