รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Office365 for Power BI"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นาง นพจิรา  อัจฉริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร chanita@staff.tu.ac.th (82) 1968 - ปกติ
2 นางสาว วิรันยา  พุทธเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร wiranya@staff.tu.ac.th 1963 - ปกติ
3 ว่าที่ ร.ต. พงศ์พิพัฒน์  ก่อตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร tonkhong@staff.tu.ac.th 1965 - ปกติ
4 นาง นีรวัลย์  สีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neelawan@staff.tu.ac.th 82-1963 - ปกติ
5 นาย กิตติภูธน  ปานนาคะพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Appintel@staff.tu.ac.th 5003 - ปกติ
6 นางสาว ศิริกานต์  จันทร์แจ่มใส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yuiying@staff.tu.ac.th 1963 - ปกติ
7 นาย สัณฑดล  อัจฉริยาภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร sirapop2@staff.tu.ac.th 1965 - ปกติ
8 นาย พลวัต  พฤกษ์มณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร notzafia@tu.ac.th 1965 - ปกติ
9 นาย โชติวิชญ์  มีกิจเจริญโรจน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร chotiwic@staff.tu.ac.th 1963 - ปกติ
10 นาง สุรีย์  นามบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ขำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร suree@staff.tu.ac.th 1968 - ปกติ
11 นางสาว สุภารัตน์  ลิจุติภูมิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักทะเบียนฯ suparat@tu.ac.th (82) 1628 - ปกติ
12 นางสาว รัสรินทร์  ฐิติวงศ์ธนคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนฯ russarin@staff.tu.ac.th 82-1631 - ปกติ
13 นาง รัชนี  เปี่ยมอุดมสุข นักวิชาการโสตฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rat@tu.ac.th 1971 - ปกติ
14 ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต  สุวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร banhdit@staff.tu.ac.th 1971 - ปกติ
15 นางสาว อรอนงค์  อิ่มกมล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร louis@staff.tu.ac.th 1971 - ปกติ
16 นาย อำนวยพล  แจ้งเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ piak@staff.tu.ac.th 02-9259305 - มังสวิรัติ
17 นาย ทวีศักดิ์  วังแวว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารศูนย์ลำปาง taweesak@staff.tu.ac.th 0858670164 - ปกติ
18 นาย ภูรี  พิมพ์ทองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ ppuree@staff.tu.ac.th 0899029022 - ปกติ
19 นางสาว อัญชสา  แก้วเก้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ anchasa@staff.tu.ac.th 82-1523 - ปกติ
20 นางสาว นิศารัตน์  ซ่อนกลิ่น นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nisarat@staff.tu.ac.th 82-1523 - ปกติ
21 นางสาว วราภรณ์  ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ juy20@staff.tu.ac.th 82-1530 - ปกติ
22 นางสาว สาวภาคย์  ใบกุหลาบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาคุณภาพ sawapak@staff.tu.ac.th 82-1522 - ปกติ
23 นาย อัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512 - ปกติ
24 นางสาว อรุณศรี  ลีวัฒนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร sri@staff.tu.ac.th 1996 - ปกติ
25 ว่าที่ ร.ต. อิทธิวัตร  เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pong_ng@staff.tu.ac.th 5512 - ปกติ
26 นาย พิเชฐ  คูชลธารา นักวิชาการคอม สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร chet@staff.tu.ac.th 9286 - ปกติ
27 นางสาว พัชมณ  ไผ่นวล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ittpm123@tu.ac.th 021510040 - ปกติ
28 นางสาว สุรัตดา  แฝงด่านกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ fsuratda@staff.tu.ac.th 5674 - ปกติ
29 นางสาว มธุรส  บุญช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน maturosb@tu.ac.th 819296940 - ปกติ
30 นางสาว เบญจรัตน์  เรืองคำพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน benja_r@staff.tu.ac.th 82 1866 - ปกติ
31 นาย พงศ์ศานต์  เพ็ชรพลาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน psppnc@staff.tu.ac.th (82)1843 - ปกติ
32 นางสาว รัตนา  เจริญเสียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน poo@staff.tu.ac.th 0813833230 - ปกติ
33 นาย บุญลือ  เกษมราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร boonlue@staff.tu.ac.th 1963 - ปกติ
34 นาย ธิติโชติ  อัจฉริยาภรณ์ เจ้าหน้าระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ chao2531@staff.tu.ac.th 1580 - ปกติ
35 นางสาว เกศราภรณ์  เส้งประถม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ketsra@tu.ac.th 026965220 - ปกติ
36 นาย กิตติคุณ  ทองกาบ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ kiti-kun@staff.tu.ac.th 5218 - ปกติ
37 นางสาว ปิ่นนภา  ศรีธัญรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา pinnapa@staff.tu.ac.th 1014 - ปกติ
38 นางสาว สิริ  กิจทวีลาภ เจ้าหน้าที่วางแผน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. sirikitt@tu.ac.th 026133120 ต่อ 107 - ปกติ