รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Office365 for Power BI รุ่น 2 (ห้องถ่ายทอดสด) 29 พ.ย. 2559"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นางพัชรกันย์  วงศ์เจริญสถิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหวิทยาการ ammy5597@staff.tu.ac.th 02-6132841 - ปกติ
2 นางสาวปิยนาถ  พุทธรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ piyamp@staff.tu.ac.th (82)1587 - ปกติ
3 นายธีรนันทน์  แกล้วทนงค์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ teeranan@staff.tu.ac.th 1879 - ปกติ
4 นางจันทา  บัวธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร champ@staff.tu.ac.th 1958 - ปกติ
5 นางสาวอุมาพร  มัทธุรศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร umapornn@staff.tu.ac.th 1963 - ปกติ
6 ว่าที่ ร.ต.ภฤศ  วิเศษพัฒนธาดา ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ชำนาญงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sparit@staff.tu.ac.th - - ปกติ
7 นางสาวสุดารัตน์  สมเรือง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sudarat9@staff.tu.ac.th 0861250095 - ปกติ
8 นางสาวสมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ psomchin@staff.tu.ac.th 2415 - ปกติ
9 นางสาวภัทรา  กิจงาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ kwan@staff.tu.ac.th 029269836 - ปกติ
10 นางสาวจุไรรัตน์  กัลยาณกิตติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ ple.x@tu.ac.th 02-9269772 - ปกติ
11 นางสาวอรณิชชา  ม่วงโพธิ์ นักวิชาการโสตทัศนะศึกษา คณะแพทยศาสตร์ yui_yuki@.tu.ac.th 029269836 - ปกติ
12 นางฐิตาภา  ไพรินทราภา บุคลากรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร thitapa@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 1955 - ปกติ
13 นางจรวยรัตน์  ริยาพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร jick@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 1954 - ปกติ
14 นางสาววิริยา  เพ็งแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ wiriya@staff.tu.ac.th 029269687 - ปกติ
15 นางสาวกีรติกร  นาคเหนือ จ.บริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ nurknua@staff.tu.ac.th 029269687 - ปกติ
16 นางสาวรัชนี  ทรัพย์สันทัด นักวิจัยชำนาญการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ sratchan@staff.tu.ac.th 02-696-6101 - ปกติ
17 นางสำอางค์  นิลอนันต์ นักวิจัยชำนวยการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ nsamang@staff.tu.ac.th 6110 - ปกติ
18 นางสาวกานต์พิชชา  ตั้งตน นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี tangty33@staff.tu.ac.th 02-5644440-59 ต่อ 2500 - ปกติ
19 นายจตุพร  ธีระกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี tjatupor@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 2412 - ปกติ
20 นางสาววีนัส   ปาลาเลย์ นักวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ venuspa@staff.tu.ac.th 029869216 - ปกติ
21 นายประวิทย์  แว่นแคว้น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ wit03843@staff.tu.ac.th 0819295419 - ปกติ
22 นางเนตรนภาภรณ์  เพ็ชรผึ้ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ nate@staff.tu.ac.th 089-0065824 - ปกติ
23 นางสาวสลิลดา  เกตกะโกมล นักวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ salinda@staff.tu.ac.th 081-720-6665 - ปกติ
24 นายเสริมเกียรติ  ทานุชิต นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ tsremkia@staff.tu.ac.th 025644444 ต่อ 7530 - ปกติ
25 นายมาโนช  พรหมปัญโญ อาจารย์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ononoe@staff.tu.ac.th 02-6132841 - ปกติ
26 นางสาวสุรัตดา  แฝงด่านกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ fsuratda@staff.tu.ac.th 5674 - ปกติ
27 นายธีรพล  คำแสน พนักงานวิจัยและประกันคุณภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร thee2524@staff.tu.ac.th 0872228388 - ปกติ
28 นางสาวศิริกาญจน์ดา  สร้อยฟ้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ soipha@staff.tu.ac.th 7356 - ปกติ
29 นางสาวอำภา  วรรณรัตน์วงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ nupa7628@staff.tu.ac.th 0298692139 ต่อ 7317 - ปกติ
30 นายภิรมศักดิ์  พันธ์กำเหนิด วิศวกร สถาบันเอเซียฯ punkum@tu.ac.th 025645000 ext 405 - ปกติ
31 นายสถาพร  ก่อรักเศวต วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร stp@tu.ac.th 026133454 - ปกติ
32 นายกฤษนรา  ผลพฤกษ์รัตน์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร mod@staff.tu.ac.th 026133454 - ปกติ
33 ว่าที่ ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด วิศวกรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร dan@tu.ac.th 026133455 - ปกติ
34 นายมัสกร  ศรีวิสิฐศักดิ์ วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร must@staff.tu.ac.th 026133453 - ปกติ
35 นางศรีตรา  ผาดโผน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neng@staff.tu.ac.th 025644441 ต่อ 4950 - ปกติ
36 นางอุบล  สุขสุคนธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ubon@staff.tu.ac.th 026965003 - ปกติ
37 นายบุญลือ  เกษมราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร boonlue@staff.tu.ac.th - ปกติ
38 นายสุวัฒน์  สุวรรณรงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร suwatsuw@staff.tu.ac.th - ปกติ