รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"โครงการประชุมสัมมนาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นาย อิทธิกร  ธรรมจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tittikon@tu.ac.th 025643001-9 ต่อ 3170 - ปกติ
2 นางสาว พรทิพา  กรภิญโญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ porntipa@staff.tu.ac.th 3008 - ปกติ
3 นางสาว นารีญาร์  ประโพธิง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ nareeyar@staff.tu.ac.th 0-2564-3001-9 ต่อ 3032 - ปกติ
4 นาย ปิยพัทธ์  ช่วงฉ่ำ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ cpiyapat@staff.tu.ac.th - - ปกติ
5 นางสาว ปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี pavee@staff.tu.ac.th (82) 1020 - ปกติ
6 นาย กิตติพจน์  แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์ skittipo@staff.tu.ac.th 2321 - ปกติ
7 นางสาว พิมพ์ชนก  ศรีรัง นักวิชาการคอม คณะรัฐศาสตร์ pimcha12@staff.tu.ac.th 5331 - ปกติ
8 นาย ศักดิ์  เรืองประยูร นักวิชการศึกษา ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rsak@staff.tu.ac.th 3246 - ปกติ
9 นาย มงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@staff.tu.ac.th 081-3744147 - ปกติ
10 นางสาว วราภรณ์  ม่วงใหญ่เกาะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย conne@staff.tu.ac.th 1811 - ปกติ
11 นางสาว ลำพวน  รุ่งสุวรรณ์สกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ rlumpoun@staff.tu.ac.th 02-696-5989 - ปกติ
12 นางสาว มธุรส  บุญช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน maturosb@tu.ac.th 82-1853 - ปกติ
13 นาย ธนะปิติ  ธิป๋า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tnpiti27@staff.tu.ac.th - - ปกติ
14 นางสาว ลลิดา  สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน lalidas@tu.ac.th 82-1155 - ปกติ
15 นาย ณรงค์  อภิชิตวิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ anarong@staff.tu.ac.th 026132436 - ปกติ
16 นางสาว พัชมณ  ไผ่นวล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ittpm123@staff.tu.ac.th 02-1510040 - ปกติ
17 นาย สุทธิพงศ์  กาวิชัย เจ้่าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน benzit57@staff.tu.ac.th 021510040 - ปกติ
18 นางสาว ณัฐกฤตา  แช่มดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน natkrita@staff.tu.ac.th 82-2650 - ปกติ
19 นาง รัชนี  สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน nenon@staff.tu.ac.th 82-2651 - ปกติ
20 นางสาว จิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-4001 - ปกติ
21 นางสาว ฐิติมน   เลิศศิริสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ - 02-613-2044 - ปกติ
22 นาย ธนภัทร  ม่วงเรือน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา hyper@tu.ac.th 6059 - ปกติ
23 นาง พรพรรณ  วงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. spornpun@staff.tu.ac.th 02-613-3120 - ปกติ
24 นาย วรภพ  บุญขยาย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ woraphop@staff.tu.ac.th 1739 - ปกติ
25 นาย กฤษฎา  สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ skritsad@staff.tu.ac.th 1761 - ปกติ
26 นางสาว จุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา jutha_n@staff.tu.ac.th 026966004 - ปกติ
27 นาย ชุติวิทย์  เทพสุนทร นักวิชาการโสต สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ tasc@staff.tu.ac.th 0859063886 - ปกติ
28 นาย อัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512 - ปกติ
29 ว่าที่ ร.ต. อิทธิวัตร  เงาศรี นักวิชาการอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pong_ng@staff.tu.ac.th 5512 - ปกติ
30 นาย ธนสาร  จูจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tanasan.poy@gmail.com 0945496690 - ปกติ
31 นางสาว เฟื่องกาญจน์   สารัมภานนท์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย fuangkan@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 1811 - ปกติ
32 นาย วัฒน์ชัย  โพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา phon@staff.tu.ac.th 02-5643089-91 ต่อ 77064 - ปกติ
33 นาย ประภัสร์  ภูมิไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด ball-lib@staff.tu.ac.th 089-158-0919 - ปกติ
34 นาย มนภาส  สุรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง monnapas@staff.tu.ac.th 025644440 -77663 - ปกติ
35 นาง ผกาพันธ์  โสดามุข รักษาการเลขานุการสำนักงานวิทยฯ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง pakapun@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 77662 - ปกติ
36 นาย จตุรงค์  เสาน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักทะเบียนฯ tum-it@staff.tu.ac.th 82-1630 - ปกติ
37 นาย รพีพร  บูรณะเสน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด rapee@staff.tu.ac.th 1307 - ปกติ
38 นาง พัชรกันย์  วงศ์เจริญสถิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหวิทยาการ ammy5597@staff.tu.ac.th 02-6132841 - ปกติ
39 นาย บุญรอด  อารีย์วงษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา yok_sgs@staff.tu.ac.th 77057 - ปกติ
40 นาย ธาตรี  ทวีแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ thatri@staff.tu.ac.th 029269829 - ปกติ
41 นางสาว จุไรรัตน์  กัลยาณกิตติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ ple.x@staff.tu.ac.th 02-9269772 - ปกติ
42 นางสาว เรณู  หมัดโต๊ะสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภายใน) renu@staff.tu.ac.th 025644444 ต่อ 1959, 1960 - อิสลาม
43 นางสาว นริศรา  ซาเจริญ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ plapaya@staff.tu.ac.th 026132858 - ปกติ
44 นาย ชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720 - ปกติ
45 นาง จุไรรัตน์   ศรวารี ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภายใน) jurirat@staff.tu.ac.th 1960 - ปกติ
46 นาย ภิรมศักดิ์  พันธ์กำเหนิด วิศวกร สถาบันเอเซียฯ punkum@tu.ac.th 025645000 - ปกติ
47 นางสาว สาวภาคย์  ใบกุหลาบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาคุณภาพ sawapak@staff.tu.ac.th 82-1530 - ปกติ
48 นาง ฐิตาภา  ไพรินทราภา บุคลากรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภายใน) thitapa@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 1955 - ปกติ
49 นาง นิตยา  คล้ายสุบรรณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภายใน) nit@staff.tu.ac.th 1956 - ปกติ
50 นางสาว อนันตา  โพธิ์รัง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี panantar@staff.tu.ac.th 02-564444-89 ต่อ 2157 ต่อ114 - ปกติ
51 นางสาว บุญจิรา  ภู่เงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักทะเบียนฯ boonpn@staff.tu.ac.th (82)1627 - ปกติ
52 นาง ประภัสสร  ขวัญเผือก บุคลากรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร pum@staff.tu.ac.th 1959 - ปกติ
53 นางสาว ปิ่นนภา   ศรีธัญรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา pinnapa@staff.tu.ac.th 1831 - ปกติ
54 นางสาว ธัญณิชา  ดวงจิตสิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ thannich@staff.tu.ac.th 02 - 986 - 9213 ต่อ 7103 - ปกติ
55 นาง อัจฉรา  ชนะกุล นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nuat@staff.tu.ac.th 81-1521 - ปกติ
56 นาย วินัย  ทองกร นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ vinai@staff.tu.ac.th 6318 - ปกติ
57 นางสาว สุนิสา  เถาว์พุดซา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ t_sunisa@staff.tu.ac.th 026966318 - ปกติ
58 นาย อิทธิพล  มะโนน้อม เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม itmano@staff.tu.ac.th 4125 - ปกติ
59 นาง รัชนี  เปี่ยมอุดมสุข นักวิชาการโสตฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rat@staff.tu.ac.th 1971 - ปกติ
60 นาย ธีรนันทน์  แกล้วทนงค์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ teeranan@staff.tu.ac.th 1897 - ปกติ
61 นางสาว ปนิดา  ตะสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา panidats@staff.tu.ac.th 1821 - ปกติ
62 นาง ยอดธิดา  จังวิบูลย์ศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yodthida@staff.tu.ac.th 1956 - ปกติ
63 นาย ประภาส  บุญสุข นักวิชาการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ prapas01@tu.ac.th 086-521-3301 - ปกติ
64 นางสาว อัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 026966330 - ปกติ
65 นาย ธนนท์  ประดิษฐ์ทรัพย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน kimsound@staff.tu.ac.th 026966372 - ปกติ
66 นางสาว ธีรดา  ไพรินทราภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง woonzen@staff.tu.ac.th 02-613-3008 - ปกติ
67 นาย จิราวุธ  สุปัญญา นักวิชาการศึกษา สำนักบัณฑิตอาสาฯ jira_gv@staff.tu.ac.th 02 564 4440 - 79 ต่อ 1046 - มังสวิรัติ
68 นางสาว อรทัย  ใจยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบัณฑิตอาสาฯ chananui@staff.tu.ac.th 1321 - มังสวิรัติ
69 นาย ภูมินาถ  สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง spuminar@staff.tu.ac.th 3915-6 - ปกติ
70 นาย กิตติภูธน  ปานนาคะพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร appintel@staff.tu.ac.th 5002 - ปกติ
71 นาย ธนภัทร  ม่วงเรือน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา xxxx@tu.ac.th xxxx - ปกติ
72 นางสาว จุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา xxxx@tu.ac.th xxxx - ปกติ
73 นาย พิพัฒน์  บุตโต xxxx กองการเจ้าหน้าที่ xxxx@tu.ac.th xxxx - ปกติ
74 นาง สุพัตรา  เอี๋ยวสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ xxx@tu.ac.th - - ปกติ
75 นาง นันทา  ฉัตรปัญญาเจริญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ xxxx@tu.ac.th - - ปกติ
76 นาง นพจิรา  อัจฉริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร chanita@staff.tu.ac.th 1968 - ปกติ
77 นางสาว ศิริกานต์  จันทร์แจ่มใส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yuiying@staff.tu.ac.th 1963 - ปกติ
78 นาง นีรวัลย์  สีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neelawan@tu.ac.th 82-1963 - ปกติ
79 นางสาว วิรันยา  พุทธเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร wiranya@staff.tu.ac.th 1963 - ปกติ
80 นางสาว อุมาพร  มัทธุรศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร umapornn@staff.tu.ac.th 1963 - ปกติ
81 นาง สุรีย์  นามบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร suree@tu.ac.th 1968 - ปกติ
82 นาย พลวัต  พฤกษ์มณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร notzafia@tu.ac.th 82-1965 - ปกติ
83 นาย อดิศักดิ์  เทศบุตร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร sak@staff.tu.ac.th 5005 - ปกติ
84 ว่าที่ ร.ต. พงศ์พิพัฒน์  ก่อตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร tonkhong@staff.tu.ac.th 1965 - ปกติ
85 นาย นิมิตต์  สีทอง วิศวกรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร mit@tu.ac.th 82-1972 - ปกติ
86 นาย เฉลิมชัย  แก้วสีมรกต วิศวกร สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร pigoro@tu.ac.th 026965005 - ปกติ
87 นาย วิทยา  รองชัย วิศวกร ปฎิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร wittaya_s@staff.tu.ac.th 026965008 - ปกติ
88 นาย อรรถพล  สุขความดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ max1984@staff.tu.ac.th 7327 - ปกติ
89 นาย วิชาญ  แสงวันดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ wichan_s@staff.tu.ac.th 0876661090 - ปกติ
90 นาง โสภาภรณ์  คำสด นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา sopaporn@staff.tu.ac.th 02-564-2921 - ปกติ
91 นาย ว่าที่ร้อยโทสกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@staff.tu.ac.th 82 1153 - ปกติ
92 นาง จรินทร์  บัณฑรภิญโญ ิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rin@staff.tu.ac.th 1959 - ปกติ
93 นาง ณัฐธนัน  บุญนารอด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ tuemoo@staff.tu.ac.th 1096 - ปกติ
94 นาง อุบล  สุขสุคนธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ubon@staff.tu.ac.th - - ปกติ
95 นาย สุวัฒน์  สุวรรณรงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร suwatsuw@staff.tu.ac.th 02 4681799 - ปกติ
96 นาง ประเทือง  กองแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ayuthaya@staff.tu.ac.th 1183 - ปกติ
97 นาย พีระพล  เพียรผดุงรัชต์ รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ paje2990@staff.tu.ac.th 02-926-9958 - ปกติ
98 นางสาว อัจฉรา  จินดารัน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กองแผนงาน achara23@staff.tu.ac.th 1850 - ปกติ
99 นางสาว ธิดาทิพย์  รังสิโย นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานนิติการ little_t@staff.tu.ac.th 0-2564-4444 ต่อ 1153 - ปกติ
100 นางสาว นิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852 - ปกติ
101 นาย อำนวยพล  แจ้งเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ piak@staff.tu.ac.th 02-9263905 - ปกติ
102 นาย กิตติศักดิ์  นิ่มกลัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ gunner@staff.tu.ac.th 083-9277230 - ปกติ
103 นางสาว อรุณศรี  ลีวัฒนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร sri@staff.tu.ac.th 1996 - ปกติ
104 นาง จันทา  บัวธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร champ@staff.tu.ac.th 1958 - ปกติ
105 นาง ศรีตรา  ผาดโผน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neng@staff.tu.ac.th 5049 - ปกติ
106 นางสาว สมคิด  อยู่ขำ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร somkid40@staff.tu.ac.th 7517 - ปกติ
107 นาย สมบูรณ์  กองแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร krungsri@staff.tu.ac.th 1183 - ปกติ
108 นาง ทัศนีย์  พิทักษ์วนาวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร thas@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 7516,7517 - ปกติ
109 นาง อมราวดี   แจ้งจอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ kai@staff.tu.ac.th 3020 - ปกติ
110 นาย พิเชฐ  คูชลธารา นักวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร chet@staff.tu.ac.th - - ปกติ
111 นาย รชานนท์  นะโรภาส ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองงานศูนย์รังสิต rachanon@staff.tu.ac.th - - ปกติ
112 นาย ธิติโชติ  อัจฉริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ chao2531@tu.ac.th 1589 - ปกติ
113 นาย สัณฑดล  อัจฉริยาภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร sirapop2@staff.tu.ac.th 1965 - ปกติ
114 นางสาว สุรางรัตน์  ศิริจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร aoyoyo@staff.tu.ac.th 1971 - ปกติ
115 นาย สุระสิทธิ์  พงพันนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ psurasit@staff.tu.ac.th 1589 - ปกติ
116 นางสาว อรอนงค์  อิ่มกมล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร louis@staff.tu.ac.th 1971 - ปกติ
117 นางสาว นวลฉาย  เอี่ยมรักษา นัวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร aey@staff.tu.ac.th 1970 - ปกติ
118 ว่าที่ ร.ต. บัณฑิต  สุวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร banhdit@staff.tu.ac.th 1971 - ปกติ
119 ผศ.ดร. ธีระ  สินเดชารักษ์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา teera.sd@gmail.com 5824 - ปกติ
120 นางสาว ชนาภา  แก้วพุฒ หัวหน้าสำนักงานบริหาร ร.ร.อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ amy_@staff.tu.ac.th 025644404 - ปกติ
121 นางสาว ดรัณภพ  ปานผลานนท์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ร.ร.อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ daruncpe@staff.tu.ac.th 025644404 - ปกติ