รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รุ่น 2 รอบบ่าย"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นายอุทัย  ขันธมาลัย ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานบริหารการวิจัย utai@staff.tu.ac.th 1815 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
2 นางสาวสุนันท์  เทียนสว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารการวิจัย sunant@tu.ac.th 1815 Admin ปกติ
3 นางสาวเนตรนภา   กุลเพ็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี knetnapa.tu.ac.th 2011 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
4 นางสาวณัฐกฤตา  แช่มดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน natkrita@staff.tu.ac.th 82-2650 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
5 นางสาวบุณฑริก  พุฒิกุล นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน khem333@staff.tu.ac.th 0809599833 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นายสุนิสา  เถาว์พุดซา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ t_sunisa@staff.tu.ac.th 026966318 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นางวัฒนา  จูงใจ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์ wattanaj@staff.tu.ac.th 026132645 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางสาวมาฑิชา  การสมนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันสัญญา beagle@staff.tu.ac.th 02-613-3164 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 นายพิริยะ  ทิพย์คงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา yok_sgs@staff.tu.ac.th 0851523387 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นางวิภานิตย์  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา natkanya_p@staff.tu.ac.th 0831354499 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นายวีระพล  ไหลมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน lweerapo@staff.tu.ac.th 02-4635139 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นายไชยพจน์  จันทร์แสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง chansaen@tu.ac.th 77663 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสาวกาญจนา  คนดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง jeed_hi@staff.tu.ac.th 77657 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
14 นายนิรัช  ร่มเย็น หัวหน้างานเทคโนโยลีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี nirach@staff.tu.ac.th 2157 ต่อ 113 Admin ปกติ
15 นายวิชาญ  แสงวันดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ wichan_s@staff.tu.ac.th 0876661090 Admin ปกติ
16 นางสาวจุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา jutha_n@staff.tu.ac.th 0811476364 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาวจรัสศรี  สินทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ jarassris@staff.tu.ac.th 02-9869213-9 ต่อ 7226 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
18 นางพัตราภรณ์  สุระเสียง นักวิชาการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ spattrap@staff.tu.ac.th 029869213-9 ต่อ 7225 Admin ปกติ
19 นางสาวธนัญญา  แสงกระจ่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรม stanunya@staff.tu.ac.th 02-6235055 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
20 นางสุพัตรา  เอี๋ยวสกุล หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ esupattr@staff.tu.ac.th 08113481740 Admin ปกติ
21 นางนภาภรณ์  จันทร์สอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ napapon@staff.tu.ac.th 087-0598465 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
22 นางสาวจิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นายธนะปิติ  ธิป๋า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tnpiti27@staff.tu.ac.th 02 6133203-5 ต่อ 31 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นางจันทา  บัวธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร champ@staff.tu.ac.th 1958 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางสาวลำพวน  รุ่งสุวรรณ์สกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ rlumpoun@staff.tu.ac.th 026965989 Admin ปกติ
26 นายนายเสริมศักดิ์  กรุดเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ sermsak@staff.tu.ac.th 026965983 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
27 นางนพมาศ  พัสดร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน สถาบันเอเซียฯ noppama@staff.tu.ac.th 02-564-5000-3 ต่อ 307 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
28 นางสาวศิรินันท์  ดีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักทะเบียนฯ dsirinan@staff.tu.ac.th 1644 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
29 นางสาวรัสรินทร์  ฐิติวงศ์ธนคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนฯ russarin@tu.ac.th 1631 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นายภาคภูมิ  ราชแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ pakpoom@staff.tu.ac.th 02-696-5460 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
31 นางสาวอโนชา  นาคอังค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ anochan@staff.tu.ac.th 026132436 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 นางพรพรรณ  วงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. spornpun@staff.tu.ac.th 026133120 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
33 นางสาววรรณา  แก้วพวง หัวหน้างานบริหารโครงการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. kewanna@staff.tu.ac.th 022233757 Admin ปกติ
34 นางสาววัลลา  เพาะผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ramkun_m@staff.tu.ac.th 029269323 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 นางสาวจีรกานต์  เรืองภู ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ramkun_m@staff.tu.ac.th 029269323 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
36 นางพรทิพย์  ศรีวรรณพฤกษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ phontip@staff.tu.ac.th 02-9869213 ต่อ 7316-8 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
37 นางสาวดารารัตน์  เรือนเรือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ dararat@tu.ac.th 0812964843 เจ้าหน้าที่ ปกติ
38 นางสาวจิรภา  บัวงาม ผู้ปฎิบัติงานบริหาร คณะรัฐศาสตร์ lek@staff.tu.ac.th 026965460 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
39 นายปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี pavee@staff.tu.ac.th 0841291039 เจ้าหน้าที่ ปกติ
40 นางสาวระวีวรรณ  อังคนาวิน พนักงานกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ มธ. araweewa@staff.tu.ac.th 025642859 เจ้าหน้าที่ ปกติ
41 นางสาวพลอยพรรณ  ขาวสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพิมพ์ มธ. toylab@staff.tu.ac.th 025642859 เจ้าหน้าที่ ปกติ
42 นางสาววรรณา  รอดพ้นภัย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักเสริมศึกษาฯ jumbo@staff.tu.ac.th 02-6133820 ต่อ 202 เจ้าหน้าที่ ปกติ
43 นางสาวอรทัย  ใจยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบัณฑิตอาสาฯ chananui@staff.tu.ac.th 025644440 1321 Admin ปกติ
44 นางสาวรัตนา  สวัสดิผล เจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ tuemoo@staff.tu.ac.th 1095-6 Admin ปกติ
45 นางนิภาพร  ยามา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yah03@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 1957 เจ้าหน้าที่ อิสลาม
46 นางปภาวดี  ตรัสใจธรรม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักบัณฑิตอาสาฯ papawade@staff.tu.ac.th - เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
47 นางสาวภาวรรณ  พันธ์ไพโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะพยาบาลศาสตร์ pawan@staff.tu.ac.th 7328 เจ้าหน้าที่ ปกติ
48 นางสาวจตุพร  ใค่นุ่นภา พนักงานธุรการ สำนักพิมพ์ มธ. jatukaka@tu.ac.th 0 2564 2859-60 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
49 นางสาวอังคนา   นามสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ nangkana@staff.tu.ac.th 0-264-4440 ต่อ 7411 เจ้าหน้าที่ ปกติ
50 นางสาวจินตนา   ธนะสันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ tjintana@staff.tu.ac.th 02-613-2460 เจ้าหน้าที่ ปกติ