รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"สร้าง eBooks ด้วยโปรแกรม Sigil"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นายอิทธิพล  มะโนน้อม เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม itmano@staff.tu.ac.th 4125 Admin ปกติ
2 ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  สุวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร banhdit@staff.tu.ac.th 1971 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นางรัชนี  เปี่ยมอุดมสุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษาฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rat@staff.tu.ac.th 1971 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นายชินกร  บุญชิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ bchin@staff.tu.ac.th 5989 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาวอรอนงค์  อิ่มกมล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร louis@staff.tu.ac.th 1971 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาวสุรางรัตน์  ศิริจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร aoyoyo@staff.tu.ac.th 1971 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นางนีรวัลย์  สีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neelawan@tu.ac.th 82-1963 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางสาวจันทิมา  ทองแท้ หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ juntim@staff.tu.ac.th 026132436 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 นางสาวอโนชา  นาคอังค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ anochan@staff.tu.ac.th 026132436 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นายอัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางสาวลลิดา  สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน lalidas@tu.ac.th 82-1155 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นายมงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@staff.tu.ac.th 3068 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสาวอุมาพร  มัทธุรศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร umapornn@staff.tu.ac.th 1963 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 ว่าที่ ร.ต.อิทธิวัตร  เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pong_ng@staff.tu.ac.th 5512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นายอิทธิกร  ธรรมจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tittikon@staff.tu.ac.th 025643001-9 ต่อ 3170 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นางสาวพรทิพา  กรภิญโญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ porntipa@staff.tu.ac.th 3008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาวนารีญาร์  ประโพธิง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ nareeyar@staff.tu.ac.th 0-2564-3001-9 ต่อ 3032 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นายสิทธิเดช  สิทธิสินทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน sidhidej@staff.tu.ac.th 026966223 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นายไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3065 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นางสาวณัฐนันท์  แก้วสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ yuihtu@tu.ac.th 9309 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นางสาวปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี pavee@staff.tu.ac.th 0841291039 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นายสมบูรณ์  กองแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร krungsri@staff.tu.ac.th 1183 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นายกฤชเทพ  เนตรอรุณ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ krittep01@gmail.com 0822900912 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นายพรพิบูล  รักธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ rpornpib@staff.tu 918725248 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางพรพรรณ  วงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. spornpun@staff.tu.ac.th 026133120 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาวเบญจมาศ  ตุลยนิติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี benjamas@staff.tu.ac.th 2102 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นางสาวสุปราณี  ลิสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี lsuprane@staff.tu.ac.th 0810230234 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นายสิริมา  มงคลสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ msirima@staff.tu.ac.th ึ7459 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 นางสาวนิตยา  วัจนะภูมิ รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ nvajanap@staff.tu.ac.th 0818661534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นายชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี sornchai@tu.ac.th 0840930073 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 อาจารย์ม.ล.วโรดม  ศุขสวัสดิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ varodom@staff.tu.ac.th 839877704 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 นางศิริจันทร์  เวสารัชศาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี vsiricha@staff.tu.ac.th 0894513008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 นาย อภินันท์  พงศ์เมธากุล อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ apinant@staff.tu.ac.th 02-986-9434 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 นางสาวจิตรลดา  ชวนชัยสิทธิ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ jcjida@gmail.com 3034 เจ้าหน้าที่ ปกติ