รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"การเตรียมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ รุ่นที่ 1"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นาย กรรณิการ์  ทรัพย์สมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี kns@tu.ac.th 2157 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 ผศ.ดร. นารเมธ  นานานุกูล Chair of Industrial Engineering program สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร narameth@siit.tu.ac.th 0864164919 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นางสาว สมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี psomchin@tu.ac.th 2415 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 ผศ.ดร. นุชนาฏ  เสือเล็ก ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ระดับชั้นพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ sunuchan@tu.ac.th 029269715 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 รศ.ดร. จิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tjirarat@staff.tu.ac.th 025643001 ต่อ 3083 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาว จิรวรรณ  คล้อยภยันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ kjirawan@engr.tu.ac.th 025643002-9 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 รศ.ดร. สุนิสา  สมิทธากร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ssunisa@engr.tu.ac.th 05 564 3001 - 9 ต่อ 3107 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 อาจารย์ จิรัชญา  วันจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ wjiry@staff.tu.ac.th 026966306 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 อาจารย์ ปรุฬห์ลภย์  พฤกษ์โสภี อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ huutoo@staff.tu.ac.th 026966306 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นาย สรรพจน์  มาพบสุข อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ sanpoj@staff.tu.ac.th 0814416090 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางสาว ศิรินทร์  ใจเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ kratin@staff.tu.ac.th 0814213937 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาว จิรปรียา  ภัทรวลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน cangrejo@staff.tu.ac.th 0945624994 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสาว วริญญา  ผาสุกสวัสดิ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ jvarinya@tu.ac.th 026133023 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสาว วราภรณ์  สำเภา อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ warapon@tu.ac.th 026966308 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นาง สุพัฒตรา  บัวหิรัญ นักวิชาการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ train6@tu.ac.th 1111 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 ผศ.ดร. สุดาภรณ์  สุดประเสริฐ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ chungloo@.tu.ac.th 0805544430 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 อาจารย์ นนท์  นุชหมอน อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ nondh@staff.tu.ac.th 0813086800 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นาย ประชา  คุณธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ kpracha@tu.ac.th 026966140 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นาย พรพันธ์  ภารพ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี graphics@staff.tu.ac.th 02-5644440-59 ต่อ 2500 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นาย ชนัญ  ผลประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี chanan@tu.ac.th 02-5644444 ต่อ 2452 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 อาจารย์ ธนกร  สุรารักษ์ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ thanasur@tu.ac.th 029269710 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นาย บุญช่วย  เกิดรี อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ kboonchu@staff.tu.ac.th 026966305 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นาย พรชัย  ฉันต์วิเศษลักษณ์ อาจารย์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน pantamin@staff.tu.ac.th 0819021015 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 อาจารย์ แสงวรรณ  ตั้งแสงสกุล อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ saengwan@staff.tu.ac.th 029869213 ต่อ 7330 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 อ.ดร. พรพรรณ  สอนเชื้อ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ psmicro@tu.ac.th 02-926-9710-2 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาว นิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852 Admin ปกติ
27 อ.ดร. วิริยา  พันธ์ขาว อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ viriya_p@staff.tu.ac.th 9710 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 อาจารย์ อมรณัฏฐ์  ทับเปีย ผู้ข่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ tamornna@tu.ac.th 9710 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 อ.ดร. กานต์  แสงไพโรจน์ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ kant_san@tu.ac.th 9710 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 ผศ.ดร. ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ tatcsu@fph.tu.ac.th 0819152773 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นางสาว สุดารัตน์   สมเรือง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sudarat9@staff.tu.ac.th 0861250095 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 อ.ดร. นพรัตน์  พฤกษ์ทวีศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี nopparat@tu.ac.th 2407 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 นางสาว อำภา  วรรณรัตน์วงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ nupa7628@staff.tu.ac.th 029869213 ต่อ 7317 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 นางสาว ศุภเกต  แสนทวีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ssuphake@tu.ac.th 029269710 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 อ.ดร. ปิยะมาศ  สรรพวีรวงศ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ spiyamas@tu.ac.th 0816869803 เจ้าหน้าที่ ปกติ
36 นาย เด่นชัย  บริบูรณ์สกุลสุข นักวิชาการพัสดุ สถาบันภาษา bdenchai@staff.tu.ac.th 02-696-6036 เจ้าหน้าที่ ปกติ
37 นางสาว เสาวนุช  ภาสดา นักวิชาการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ train5@tu.ac.th 1111 เจ้าหน้าที่ ปกติ