รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"การเตรียมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ รุ่นที่ 2"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 อาจารย์จุฑามาศ  รุ่งกิจธนกุล อาจารย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ train2@tu.ac.th 1968 - ปกติ
2 นายจตุพร  ธีระกุล นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี tjatupor@staff.tu.ac.th 2412 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 ผศ.ดร.วัจนา  สุริยธรรม อาจารย์ สถาบันภาษา nicky@staff.tu.ac.th 0894889823 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางทิฐิรัฐ  รุ้งแก้ว อาจารย์ สถาบันภาษา titirutr@staff.tu.ac.th 0890478838 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาวภัทรา  กิจงาม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ kwan@staff.tu.ac.th 029269836 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาวอรณิชชา  ม่วงโพธิ์ นักวิชาการโสตทัศนะศึกษา คณะแพทยศาสตร์ yui_yuki@staff.tu.ac.th 029269836 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นางสาวธัญญารัตน์  เจียมกลิ่น นักวิชาการศึกษา สถาบันเอเซียฯ tj888@staff.tu.ac.th 02-5645000 ต่อ 308 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นายภูรี  พิมพ์ทองงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ ppuree@staff.tu.ac.th 0899029022 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 อ.ดร.ณัฐพัชร์  บัวบุญ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ dbuaboon@hotmail.com 0830147429 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นายพุฒินันต์  ฮวบเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด hputtinu@staff.tu.ac.th 025644444 ต่อ 1308 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นายนฤทธิ์  สุวรรณชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด sthanboo@staff.tu.ac.th 025644444 ต่อ 1308 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาววราภรณ์  ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ juy20@staff.tu.ac.th 82-1530 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นายกฤชเทพ  เนตรอรุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ krittep_n@hotmail.com 1527 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 ผศ.ดร.วันหยก  อติเศรษฐพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี awanyok@tu.ac.th 025644440-2101 กด 306 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นางทัศนีย์   ภู่สำอางค์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ touchpus@staff.tu.ac.th 02-9869213 ต่อ 7337 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 อาจารย์ธัญญารัตน์  บุญโทย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ thanya31@staff.tu.ac.th 080-5001172 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาวฐิติพร  ปฐมจารุวัฒน์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ thitiporn@nurse.tu.ac.th 029867338 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นายธนภัทร  ม่วงเรือน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา hyper@tu.ac.th 026966059 Admin ปกติ
19 นางสาวหทัยชนก  นิติกุล อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ hathai59@tu.ac.th 0-2-986 9213 ต่อ 7334 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 ผศ.ดร.ชมชื่น  สมประเสริฐ ผศ. คณะพยาบาลศาสตร์ hlcst@tu.ac.th โทรศัพท์ (02)986-9213 ต่อ 7372 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 ผศ.ดร.เอกอุมา  อิ้มคำ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ ekuma@staff.tu.ac.th 029869213 ต่อ 7381 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 ผศ.ดร.สวัสดิ์  ภาระราช ผศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ psawat@staff.tu.ac.th 3077 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นายภูมินันท์  ปิยทัศน์นันท์ อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี bhuminan@staff.tu.ac.th 0948891254 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นายธนพัฒน์  ช่องสาร อาจารย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ train4@tu.ac.th 1968 - ปกติ
25 ผศ.ดร.ภาวิณี  บุญเสริม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ bpawinee@staff.tu.ac.th 02-6966308 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 อาจารย์นรีรัตน์  พินิจธนสาร อาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ iaunidin@staff.tu.ac.th 02-6966305 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นางสาวสิวรี  ศิริวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ siwaree@staff.tu.ac.th 026132422 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นางสาวชาลินี  สนพลาย อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ch_sp218@tu.ac.th 0865567925 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 อาจารย์สุภาวดี   ทับกล่ำ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ stubglam@staff.tu.ac.th 029869213 ต่อ 7337 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นายชาคริต  สิทธิเวช อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ schacrit@tu.ac.th 0839994321 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นายสุเทพ  เกตษา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ksuthep@staff.tu.ac.th 2411 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 นายวิศิษฐ์พล  สุวรรณสาร นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sworawat@staff.tu.ac.th 2416 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 อาจารย์ชาฤทธิ์  วรวิชญพงศ์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ charit_w@tu.ac.th 02-986-9213 ต่อ 7332 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 รศ.ดร.สุดาภรณ์  สุดประเสริฐ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ chungloo@tu.ac.th 0805544430 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ รศ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี sornchai@tu.ac.th 0840930073,026132213 เจ้าหน้าที่ ปกติ
36 นางสาววชิรญาณ์  อยู่เปรม นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ jin_pol@staff.tu.ac.th 02-696-5462 เจ้าหน้าที่ ปกติ
37 อาจารย์อัมพร  ขันจันทร์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ train5@tu.ac.th 1968 เจ้าหน้าที่ ปกติ
38 อาจารย์ปิยทัศน์  แสงดาว อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ train06@tu.ac.th 1968 เจ้าหน้าที่ ปกติ
39 นายอัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ