รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"โครงการอบรมและสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่1"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นายอัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 นางสาวอรอนงค์  บุษราคัม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ornanong@staff.tu.ac.th 02696-5512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นายณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 024094107 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญชอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bjutatip@staff.tu.ac.th 026965502 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาวทองศิริ  ก่ำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ phrimpim@tu.ac.th 026132501 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางจินดา  เพิ่มพูล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ jinda@staff.tu.ac.th 02-6235855 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นางสาวปิยภัทร   คุณเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ piyaphat@staff.tu.ac.th 026132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางสุนันทา  สาระบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ sununtha@staff.tu.ac.th 029851057 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 นางสาวสุธิมา  วุฒิการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wsuthima@staff.tu.ac.th 02-613-2509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นางอัญชลี  โหมดช้างใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ munchale@staff.tu.ac.th 026132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางสาววิภาวี  โพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wiphawee@staff.tu.ac.th 026235872 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาวภคพร   อินต๊ะสุข นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ porninta@staff.tu.ac.th 026965505 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสาวอุษณีย์   น้อยอยู่นิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwausa@staff.tu.ac.th 02-6132522 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสุวรรณา  บรรดิสถ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bsuwanna@staff.tu.ac.th 02-6132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นางวารี  ถาวรมั่นกิจการ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wataworn@staff.tu.ac.th 02-6132506 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นายปวีณา   น้อยใหม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาวนิตยา  แก้วทองคำ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 - ปกติ
18 นางสาวธัญชนก  แย้มอ่ำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นางสาวนฤดี   เถาว์ทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นางพรรณทวี  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nphantha@staff.tu.ac.th 0891107969 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นายมานันเทพ   อุตสาหะ ผู้ปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นายณรงค์วิทย์   อาคมนันท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นายรัชต์พล   ชมบุญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นางสาวรุ่งระวี  ระหว่างบ้าน นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางสาวนธิญา  เพชรณรงค์ นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาวสุจิกา  มุขประดับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นางสาวดวงกมล  มุลป้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นางสาวศศิธร  กลิ่นบำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 นางรุ่งทิวา  ณ สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นางสาวจิรภรณ์  แนวบุตร แพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นางสาวดารริณทร์  อุปนันไชย ผู้ปฎิบัติงานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 นางเกศรินทร์  อึ้งสวรรค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 นางสาวพิมาดา  รอดแจ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 นางสาวเรณุ  ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 นางสาวพราวทัศน์  สมบุญ เจ้าหน้าที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
36 นางสาวนฤมล  ศรีดี นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
37 นางสาวจันทร์กวี  โกมารทัต เจ้าหน้าที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
38 นายปิยะพล  พูลสุข แพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
39 นางสาววราภรณ์  ภู่อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwwara@tu.ac.th 0-2613-2506 เจ้าหน้าที่ ปกติ
40 นางสาวสุมินตรา  อินเมือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
41 นางสาวรัตน์รวี  พวงพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
42 นางสาวชลธิชา  ทานะมัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
43 นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งแจ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
44 นางสาวนฤมล  ยังอยู่ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
45 นางสาวอรอุมา   พิบูลพล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
46 นางสาวสุภาภรณ์  ร้อยเพีย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 - ปกติ
47 นางสาวปนัดดน  แย้มอ่ำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008 เจ้าหน้าที่ ปกติ
48 นายวีระพล  ไหลมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน lweerapo@staff.tu.ac.th 02-4633159 เจ้าหน้าที่ ปกติ
49 นายชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720 เจ้าหน้าที่ ปกติ
50 นายรติ  สมันตรัฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารการวิจัย rati@staff.tu.ac.th 1815,1818,1012 เจ้าหน้าที่ อิสลาม
51 นางนาตยา  มากพันธ์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงาน ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ nattaya@tu.ac.th 026132004 เจ้าหน้าที่ ปกติ