รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Microsoft Excel 2016 รุ่น1 (ไม่มีสอบ)"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นายวภัสร์ณิษา   เรือนคำ เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ wapatnis@staff.tu.ac.th 092-6395449 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 นางสาวฐิติมน   เลิศศิริสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ tualumnioff@gmail.com 02-613-2044 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นางสาวธิดาทิพย์  รังสิโย นิติกร สำนักงานนิติการ little_t@staff.tu.ac.th 0-2564-4444 ต่อ 1153 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นายทรงพล  เต็มเปี่ยม ผู้ช่วยวิศวกรระบบ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร tsongpol@staff.tu.ac.th 087 110 2868 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาวอมรรัตน์  สิทธิมงคลชัย พนักงานฝ่ายระดมทุน(กองทุนฯ) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาววันเพ็ญ  รุ่งรัตนพงษ์พร พนักงานการเงิน/งบประมาณ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นางสาวชญานันทน์  สมบูรณ์ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร chayanun@siit.tu.ac.th 1342 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางสาวปารีณา  ไทยบำรุงวิวัฒน์ เลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร tpareena@staff.tu.ac.th 02-986-9009 ต่อ 2102 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 นายสมเจต   ทองเขตไทย เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน somjetpeetties@gmail.com 021510037 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นางสาวนิศารัตน์   ครองราษฏร์ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Nanna_hrongrat@hotmail.co.th 021510037 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางพีรพร   ทับทอง เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Peraporn.sum@gmail.com 021510037 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาวเยาวลักษณ์   ปันต๊ะ เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Fahsai.Gun51294736@gmail.com 02-1510027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสายฝน   นันทาธิราช เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ธุรกิจ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Saifon.nantatirach@gmail.co 025644425 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสาวสราพร  หัตถากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ ming@staff.tu.ac.th 3201-5#14 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นางสาวบุณยนุช  นาคะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ natpat@staff.tu.ac.th 02-6133205 ต่อ 21 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นายวรานนท์   จงพูนผล นักวิชาการศึกษา สถาบันไทยคดีฯ waranon@staff.tu.ac.th 0812074351 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นายธนะปิติ  ธิป๋า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tnpiti27@staff.tu.ac.th 02 613 3203-5 ต่อ 31 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นางสาวโศรยา  สุรัญญาพฤติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันไทยคดีฯ soraya23@tu.ac.th 026133203 ต่อ 22 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นางสาวกรัตสกลรัฒน์  สีเหนี่ยง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ am253519@tu.ac.th - เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นางสาวจริยา  สตาเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ chariya@staff.tu.ac.th 026966103 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นางสาวรัชนู  ฟูนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ t_ratcha@staff.tu.ac.th 6101 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นางสาวสุภาพร  ขาวสว่าง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ksupaporn@staff.tu.ac.th 0899774097 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นางวาสนา   วิทธิเดช เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Sittidet.vas@gmail.com 02-151-5229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นางสาวจันทิมา  เทียบแก้ว ้เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน linjong0943@gmail.com 021510015 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางสาวยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ anchasa@staff.tu.ac.th 82-1522 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นายกฤชเทพ  เนตรอรุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ krittep1@tu.ac.th 1527 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นางสาวชมัยพร  หวานแท้ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ warnthar@staff.tu.ac.th 1520 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 นายเดวิส  โปมิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได้) กองแผนงาน pdavis@staff.tu.ac.th 1846-7 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 รศ.ดร.รัชนีวรรณ  อุ่นแพทย์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ aratchan@tu.ac.th 02-986-9213-9 ต่อ 7210 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นายมนตรี  พันธุ์ฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่ธุรกิจ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Tommontee2559@gmail.com 02-564-4440 *1238 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 นางสาวณัฐกานต์  สุทธิเชษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรม nattakans@staff.tu.ac.th 026235055 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 นางสาวจันทรจิรา  จอมเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ chantara@staff.tu.ac.th 02-564-3001-9 ต่อ 3250 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 นางสาวอัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 026966330 Admin ปกติ
35 นางสาวกัญญลักษณ์  อ่ำเงิน นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม kanyalak@tu.ac.th 02-613-3115-8 ต่อ 1110 เจ้าหน้าที่ ปกติ
36 นางอัญชลี่   ไชยเรืองเดช เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน unchalee_yui@hotmail.co.th 021510022 เจ้าหน้าที่ ปกติ
37 นางสาวมยุรี  พันธ์อ้น เลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร pmayuree@staff.tu.ac.th 02-9869009 ต่อ 2203 เจ้าหน้าที่ ปกติ
38 ว่าที่ ร.ต.พิชยา   ใจแก้ว เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน sammay135@hotmail.com 021510022 เจ้าหน้าที่ ปกติ
39 นายชาญณรงค์  พลับจุ้ย นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง chan-arc@staff.tu.ac.th 0892163514 เจ้าหน้าที่ ปกติ
40 นายทรงพล  งามตา นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ngamta49@staff.tu.ac.th 0623102244 เจ้าหน้าที่ ปกติ
41 นายยุทธยา  เข็มจีน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง kyuttha@staff.tu.ac.th 02-564-4568 เจ้าหน้าที่ ปกติ
42 นางสาวอรอนงค์   บุษราคัม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ornanong@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
43 นางสาวปัญจพร  ดิษฐทิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ punja18@staff.tu.ac.th 02-6965504 เจ้าหน้าที่ ปกติ
44 นางสาวสุพรรณี  อินทร์ทอง นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ inthong@staff.tu.ac.th 02-6965504 เจ้าหน้าที่ ปกติ
45 นายณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 024094107 เจ้าหน้าที่ ปกติ
46 นางสาวสุวรี   ปิ่นเจริญ นักวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ psuwaree@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
47 ว่าที่ ร.ต.ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3165 เจ้าหน้าที่ ปกติ
48 นางรวิกานต์  ปิ่นสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ rawikan@tu.ac.th 02-6966111,02-6132452 เจ้าหน้าที่ ปกติ
49 นางจุฑารัตน์  ดีวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์ djutarat@staff.tu.ac.th 02-696-5660 เจ้าหน้าที่ ปกติ
50 นางจันทนี  พึ่งเถื่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีฯ juntanee@staff.tu.ac.th 026133205 ต่อ 20 เจ้าหน้าที่ ปกติ
51 นายปิยะพงษ์  สอนแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง piyapongs@staff.tu.ac.th 025644568 เจ้าหน้าที่ ปกติ
52 นางสาวปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองงานศูนย์รังสิต pavee@staff.tu.ac.th 1020 เจ้าหน้าที่ ปกติ
53 นางสาวกนกศรี  ดีละม้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน kanoksri@tu.ac.th 081-991-3890 เจ้าหน้าที่ ปกติ
54 ผศ.ดร.สุกุลพัฒน์   คุ้มไพศาล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ sukulpat@tu.ac.th 0867772928 เจ้าหน้าที่ มังสวิรัติ