รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Office365 รุ่นที่ 1"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นายวีระพล  ไหลมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน lweerapo@staff.tu.ac.th 02-4633159 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 นายณรงค์  เมืองโสภา นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย mnrong@staff.tu.ac.th 1816 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นางสาววภัสร์ณิษา   เรือนคำ เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ wapatnis@staff.tu.ac.th 092-6395449 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางสาวฐิติมน   เลิศศิริสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ tualumnioff@gmail.com 02-613-2044 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาวอมรรัตน์  สิทธิมงคลชัย พนักงานฝ่ายระดมทุน(กองทุนฯ) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาววันเพ็ญ  รุ่งรัตนพงษ์พร พนักงานการเงิน/งบประมาณ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นายสมเกียรติ  นวนรา นิติกร สำนักงานนิติการ somkiatn@staff.tu.ac.th 1154 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นายศิวพล  โกศลสิริเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ ksiwapon@staff.tu.ac.th 0851392197 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 นางสาวบุณยนุช  นาคะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ natpat@staff.tu.ac.th 02-6133205 ต่อ 21 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นางสาวโศรยา  สุรัญญาพฤติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ soraya23@tu.ac.th 026133203 ต่อ 22 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางสาวจริยา  สตาเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ chariya@tu.ac.th 026966103 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาวรัชนู  ฟูนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ t_ratcha@staff.tu.ac.th 6101 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสาวสุภาพร  ขาวสว่าง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ksupaporn@staff.tu.ac.th 0899774097 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสาววราภรณ์  ม่วงใหญ่เกาะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย conne@staff.tu.ac.th 1811 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นายวัชรเกียรติ  แต่งแดน บุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ton_1986@staff.tu.ac.th 026965984 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นายอัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาววราภรณ์  ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ juy20@staff.tu.ac.th 82-1530 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นางสาวอัญชสา  แก้วเก้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ anchasa@staff.tu.ac.th 82-1522 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นายกฤชเทพ  เนตรอรุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ krittep1@tu.ac.th 1527 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นางสาวชมัยพร  หวานแท้ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ warnthar@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 1520 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นางสาวอัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 026966330 Admin ปกติ
22 นางสาวกัญญลักษณ์  อ่ำเงิน นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม kanyalak@tu.ac.th 02-613-3115-8 ต่อ 1110 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นายซาอาบูดิน  บาหะ นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร train24@tu.ac.th 1968 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นายอัยดี  อาแว นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร train25@tu.ac.th 1968 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นายชาญณรงค์  พลับจุ้ย นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ chan-arc@staff.tu.ac.th 0892163514 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นายทรงพล  งามตา นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ngamta49@staff.tu.ac.th 0623102244 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นายยุทธยา  เข็มจีน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง kyuttha@tu.ac.th 02-564-4568 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นางสาวอรอนงค์  บุษราคัม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ornanong@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 นางสาวปัญจพร  ดิษฐทิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ punja18@staff.tu.ac.th 02-6965504 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นางสาวสุพรรณี  อินทร์ทอง นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ inthong@staff.tu.ac.th 02-6965504 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นางสาวกนกศรี  ดีละม้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน kanoksri@tu.ac.th 0819913890 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 นายณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 024094107 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 นางสาวสุวรี  ปิ่นเจริญ นักวิจัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ psuwaree@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 นายไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3165 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 นางจันทนี  พึ่งเถื่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถาบันไทยคดีฯ juntanee@staff.tu.ac.th 026133205 ต่อ 20 เจ้าหน้าที่ ปกติ
36 นายปิยะพงษ์  สอนแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง piyapongs@staff.tu.ac.th 025644568 เจ้าหน้าที่ ปกติ
37 นายมนภาส  สุรินทร์ นักวิชาการคอมฟิวเตอร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง monnapas@staff.tu.ac.th 77663 เจ้าหน้าที่ ปกติ
38 นายธเนศ  ลาภหิรัญรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ thanatel@staff.tu.ac.th 088-8972045 เจ้าหน้าที่ ปกติ
39 นางสาวอรวรรณ  วิชาชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ owan@staff.tu.ac.th 026965505 เจ้าหน้าที่ ปกติ