รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"โครงการอบรมและสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่2"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นางกรรณิกา   สอนปาละ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหวิทยาการ kkannika@staff.tu.ac.th 054268702 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
2 นางสาวสุทธิรา  จองปันต๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยสหวิทยาการ namkhing@staff.tu.ac.th 0932782652 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นายอภิรักษ์  กุณาวงศ์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ apirakpe@staff.tu.ac.th 0850311614 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางพัชรกันย์  วงศ์เจริญสถิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหวิทยาการ ammy5597@staff.tu.ac.th 089-9639956 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาวศิริลักษณ์  ศรีศิริ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ sirilux@staff.tu.ac.th 0854087733 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาววริษฐา  จงพูนผล นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ warittha@staff.tu.ac.th 026132842 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นางสาววนัสนันท์  ศรีเอี่ยม นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ wanus@staff.tu.ac.th 0825446678 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางสาวอรวรรณ  เกตุดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหวิทยาการ audi2534@staff.tu.ac.th 02-6132842 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 ว่าที่ ร.ต.ชรินพร  โกเมฆ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ jammy253@tu.ac.th 0810223343 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นางสาวนิตยา  ปินตาวงค์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ Pnittaya@tu 054-268702 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางสาววศินันท์   อินทร์จันทร์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ wasinan@tu.ac.th 054-268702 ต่อ 2 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาวนรินทร์ภัทร  บุตรโชติ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ narinau1@tu.ac.th 054-268-702 ต่อ 5337 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสาวนริศรา  ซาเจริญ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ plapaya@staff.tu.ac.th 026132858 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสาวสุนิสา  นาคฟัก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ wanpetch@staff.tu.ac.th 02-9269638 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นางสาวนิตยา  ซ้อนศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ wanpetch@staff.tu.ac.th 02 - 9269319 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นางณัฐธยาน์  ศรีอวยพร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ wanpetch@staff.tu.ac.th 02-9269932 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาวศิริวรรณ  เกตุมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ cpattama@staff.tu.ac.th 02-986-9206 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นางสาวเมธินี  พุ่มไสล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ cpattama@staff.tu.ac.th 02-986-9206 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นายชำนาญ  เชื้อชวด นักวิชาการพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ cpattama@staff.tu.ac.th 02-986-9206 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นางนาตยา  มากพันธ์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ปฎิบัติการ) กองวิเทศสัมพันธ์ nattaya@.tu.ac.th 026132004 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นางสาวลัดดาวรรณ  พะละ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสหเวชศาสตร์ oewladda@staff.tu.ac.th - เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นางสาวมาฑิชา  การสมนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันสัญญา beagle@staff.tu.ac.th 02-613-3164 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นางสาวสริตา  งามละม้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันสัญญา onzearng@staff.tu.ac.th 026133164 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นางสาวกรัตสกลรัฒน์  สีเหนี่ยง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ am253519@tu.ac.th - เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางสาวยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาววิสสุตา  ประเสริฐพรศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ wissuta@tu.ac.th 02-564-4440 ถึง 79 ต่อ 1522 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นางสาวอัญญภัท   เพ็ชรนิล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนาคุณภาพ supattra@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 1523 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นางสาวนิศา  สุขประเสริฐ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nisapb@staff.tu.ac.th 82-1524 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 นางสาวฐิตามินทร์  สารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนาคุณภาพ kuntoey@staff.tu.ac.th 1520 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นางสาวนริศรา   นุ้ยภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันภาษา naritsar@staff.tu.ac.th 026966003 ต่อ 105 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นางสาวอรณี  จันทร์สุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ choranee@staff.tu.ac.th 0855528539 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 นางเพ็ญศิริ  ทองโรจนาพัฒน์ นักวิชาการพัสดุ สถาบันภาษา pensiri@staff.tu.ac.th 02- 6235134 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 นางสาวสุนทรี  เจริญวัฒนาพร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา csoontar@staff.tu.ac.th 02-6966027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 นางนันทิยา  ศรีวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา snanthiy@staff.tu.ac.th 026966006 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 นางสาวเยาว์ดี  ธรรมทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ yaowadee@staff.tu.ac.th 02-696-5660 เจ้าหน้าที่ ปกติ
36 นายณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏืบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
37 นางสาวจริยาภรณ์  ตาปิน นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ jariyata@staff.tu.ac.th 026965504 เจ้าหน้าที่ ปกติ
38 นายประยงค์  สมส่วน พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์และซ่อมบำรุง สถาบันภาษา jprayong@staff.tu.ac.th 3101-3 ต่อ 111 เจ้าหน้าที่ ปกติ
39 นางสาววภัสร์ณิษา  เรือนคำ จทน วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ wapatnis@staff.tu.ac.th 026133720 เจ้าหน้าที่ ปกติ
40 นายอนันต์ชัย   บุญนำสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Maxananchai@gmail.com 021511525 เจ้าหน้าที่ ปกติ
41 นางสาวจันทรญาพร    เต็มรัก เจ้าหน้าที่ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน aoi_tu@hotmail.com 021510015 เจ้าหน้าที่ ปกติ
42 นายอดิเรก   พรมเสน เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจกีฬา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน a.promsen@gmail.com 025644440 ต่อ 1252 เจ้าหน้าที่ ปกติ
43 นายอรรถวุฒิ   ตันบุตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและกายภาพ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน arthit1045@gmail.com 02-151-0046 เจ้าหน้าที่ ปกติ
44 นางสาวนิศารัตน์   ครองราษฎร์ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน nanna_krongrat@hotmail.co.th 021510033 เจ้าหน้าที่ ปกติ
45 นางสาวพรมณี   อนุสนธ์ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน pornmaneeanuson@gmail.com 021510034 เจ้าหน้าที่ ปกติ
46 นางสาวจันทร์แรม   คุ้มเคลือบ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน janram16@tu.ac.th 02-1510034 เจ้าหน้าที่ ปกติ
47 นางสาว สุจิตรา   อุชชิน เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน sujittraujjin@gmail.com 021510027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
48 นางนันท์นภัส   ศรีสงกรานต์ เจ้าหน้าที่หอพักบุคลากร สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Srisongkran1985@gmail.com 0861053481 เจ้าหน้าที่ ปกติ
49 นายจุฬานิวัฒน์   ตั้งมั่น เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจกีฬา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน J.julaniwat@hotmail.com 0847659761 เจ้าหน้าที่ ปกติ
50 นางสาวธวัลรัตน์   บางชวด นักกิจการนักศึกษาหอพัก สำนักงานจัดการทรัพย์สิน Thawanratlai@gmail.com 021512043 เจ้าหน้าที่ ปกติ