รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"อบรม Word2016 รุ่น 2 (ไม่มีสอบ)"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นางสาวรัชนู  ฟูนันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ t_ratcha@staff.tu.ac.th 6101 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 นายสกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@staff.tu.ac.th 0846968186 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นางสาวยุพาพิน   ขาวเหลือง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ yupapin@staff.tu.ac.th 02-926-9229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางชิไลพร  ทองเขาล้าน พนักงานฝ่ายระดมทุน(บัตรเครดิต) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาวจิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาวยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นางสาววราภรณ์  ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ juy20@staff.tu.ac.th 82-1530 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางสาวนิศารัตน์  ซ่อนกลิ่น นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nisarat@staff.tu.ac.th 02-564-4440-79 ต่อ 1527 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 นายเดวิส  โปมิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานเงินรายได้) กองแผนงาน pdavis@staff.tu.ac.th 1846-7 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นายอมร  สังเกตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน amorn_27@staff.tu.ac.th 1846 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางดลฤดี  วรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน donrudee@staff.tu.ac.th 1870 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาวปัญจพร  ดิษฐทิม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ punja18@staff.tu.ac.th 02-6965504 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางรวิกานต์  ปิ่นสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ rawikan@tu.ac.th 02-6966111,02-6132452 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสาวจริยา  สตาเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ chariya@tu.ac.th 02 6966103 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นางสาวทองศิริ  ก่ำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ phrimpim@staff.tu.ac.th 026132501 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ piyaphat@staff.tu.ac.th 0814895116 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาววิภาวี  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wiphawee@staff.tu.ac.th 0892509158 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นางสุวรรณา  บรรดิสถ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bsuwanna@staff.tu.ac.th 02-6132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นางสาวอุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwausa@staff.tu.ac.th 026132522 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นางสาวจุฬารัฏ   เมืองโคตร นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pookpik@staff.tu.ac.th 026132503 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นางสาวสุธิมา  วุฒิการ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wsuthima@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นางสุนันทา  สาระบุตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ sununtha@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นางอัญชลี  โหมดช้างใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ munchale@staff.tu.ac.th 026132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นางสาวจินดา  เพิ่มพูล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ jinda@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางสาวศิรดา  ผูกเกษร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานบริหารการวิจัย sirada_p@tu.ac.th 0-2564-4440-79 Ext. 1811 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญชอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bjutatip@staff.tu.ac.th 026965502 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นางสาวสุกัญณิกา  ไมตรีแพน หัวหน้างานบริการทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร socool@siit.tu.ac.th 02-5013505 เจ้าหน้าที่ มังสวิรัติ
28 นางสาววาสนา  สิรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสหเวชศาสตร์ swasana@tu.ac.th 7251 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 นางสาวจรัสทิพย์  สวนไทยสง พนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ jarat518@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นางสาววรวรรณ  กันอินทร์ พนักงานพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ kwang123@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นางสาวสมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี psomchin@staff.tu.ac.th 2415 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 นางอรอุมา   กระแจะจวง นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา anc687@staff.tu.ac.th 1299 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 นางสาวณัฐชยากานต์  ฉวีรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา aomsin@staff.tu.ac.th 1298 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 นางสาวภัทรจารี  เจริญมิน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา cpattaja@staff.tu.ac.th 1273 / 1492 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 นางอนุสรา  แก้ววิชัย พยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ kha61512@staff.tu.ac.th 029032959 เจ้าหน้าที่ ปกติ
36 นางสาววันดี  บุญประสิทธิ์ พนักงานธุรการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร bwandee@staff.tu.ac.th 0-29869103-8 # 1703 เจ้าหน้าที่ ปกติ
37 นางสาวนิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852 เจ้าหน้าที่ ปกติ
38 นางสาวระพีพร  ม่วงศรี นักวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ narmrppm@tu.ac.th 02-986-9213 ต่อ 7385 เจ้าหน้าที่ ปกติ
39 นางพีรญา   ทวีศรี เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน peraya_ta@hotmail.com 021510058 เจ้าหน้าที่ ปกติ
40 นางสุดาวรรณ์   เสนาพันธ์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน sudawan.senaphan@gmail.com 02-564-4019 เจ้าหน้าที่ ปกติ
41 นางสาวสุกัญญา   คงสุขชีพ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน chizukanya@gmail.com 02-564-309 เจ้าหน้าที่ ปกติ
42 นางสาวกาญจนา   ทองเทพ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน pung2546@hotmail.com 021510022 เจ้าหน้าที่ ปกติ
43 นางสาวจตุพร  ใค่นุ่นภา พนักงานธุรการ สำนักพิมพ์ มธ. jatukaka@staff.tu.ac.th 1204 เจ้าหน้าที่สารบรรณ ปกติ
44 นางชุติมา   ทารอด นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-696-5113 เจ้าหน้าที่ ปกติ
45 นางสาวกฤษณา  เอี่ยมสำอาง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-613-2141 เจ้าหน้าที่ ปกติ