รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"อบรม Excel 2016 รุ่น 2 (ไม่มีสอบ)"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นาย สกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@staff.tu.ac.th 0846968186 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 นาง ชิไลพร  ทองเขาล้าน พนักงานฝ่ายระดมทุน(บัตรเครดิต) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นางสาว จิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางสาว ยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาว วราภรณ์  ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ juy20@staff.tu.ac.th 82-1530 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาว นิศารัตน์  ซ่อนกลิ่น นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nisarat@staff.tu.ac.th 02-564-4440-79 ต่อ 1527 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นาย อมร  สังเกตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน amorn_27@staff.tu.ac.th 1846 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นาง ดลฤดี  วรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน donrudee@staff.tu.ac.th 1870 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 รศ.ดร. รัชนีวรรณ  อุ่นแพทย์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ aratchan@tu.ac.th 7210 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นาย อัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางสาว ทองศิริ  ก่ำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ phrimpim@staff.tu.ac.th 026132501 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาว ปิยภัทร  คุณเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ piyaphat@staff.tu.ac.th 0814895116 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นาง สุวรรณา  บรรดิสถ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bsuwanna@staff.tu.ac.th 02-6132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสาว วิภาวี  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wiphawee@staff.tu.ac.th 0892509158 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นางสาว อุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwausa@staff.tu.ac.th 026132522 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นางสาว จุฬารัฏ   เมืองโคตร นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pookpik@staff.tu.ac.th 026132503 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาว สุธิมา  วุฒิการ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wsuthima@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นาง สุนันทา  สาระบุตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ sununtha@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นาง อัญชลี  โหมดช้างใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ munchale@staff.tu.ac.th 026132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นาง จินดา  เพิ่มพูล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ jinda@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นางสาว ศิรดา  ผูกเกษร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานบริหารการวิจัย sirada_p@tu.ac.th 0-2564-4440-79 Ext. 1811 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นางสาว จุฑาทิพย์  บุญชอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bjutatip@staff.tu.ac.th 026965502 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นางสาว สุกัญณิกา  ไมตรีแพน หัวหน้างานบริการทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร socool@siit.ac.th 02-5013505 เจ้าหน้าที่ มังสวิรัติ
24 นางสาว พรนิภา  ชัยกิจสุนทร นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ pornnipa@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางสาว เอมิกา  ทองพันธ์ พนักงานพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ amika185@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาว มินตรา  กาพุด นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ miinttrak@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นางสาว สมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี psomchin@staff.tu.ac.th 2415 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นาง ชญาณ์นันท์  กระทองธนพงศา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ k_chayanun@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 นาง อรอุมา  กระแจะจวง นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา anc687@staff.tu.ac.th 1299 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นางสาว ณัฐชยากานต์  ฉวีรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา aomsin@staff.tu.ac.th 1298 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นางสาว ภัทรจารี  เจริญมิน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา cpattaja@staff.tu.ac.th 1273 / 1492 เจ้าหน้าที่ ปกติ