รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"อบรม Excel 2016 รุ่น 2 (ไม่มีสอบ)"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นายสกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@staff.tu.ac.th 0846968186 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 นางชิไลพร  ทองเขาล้าน พนักงานฝ่ายระดมทุน(บัตรเครดิต) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นางสาวจิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางสาวยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางสาววราภรณ์  ไหลนำเจริญ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ juy20@staff.tu.ac.th 82-1530 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางสาวนิศารัตน์  ซ่อนกลิ่น นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nisarat@staff.tu.ac.th 02-564-4440-79 ต่อ 1527 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นายอมร  สังเกตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน amorn_27@staff.tu.ac.th 1846 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางดลฤดี  วรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน donrudee@staff.tu.ac.th 1870 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 รศ.ดร.รัชนีวรรณ  อุ่นแพทย์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ aratchan@tu.ac.th 7210 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นายอัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางสาวทองศิริ  ก่ำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ phrimpim@staff.tu.ac.th 026132501 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาวปิยภัทร  คุณเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ piyaphat@staff.tu.ac.th 0814895116 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสุวรรณา  บรรดิสถ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bsuwanna@staff.tu.ac.th 02-6132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสาววิภาวี  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wiphawee@staff.tu.ac.th 0892509158 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นางสาวอุษณีย์  น้อยอยู่นิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwausa@staff.tu.ac.th 026132522 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นางสาวจุฬารัฏ   เมืองโคตร นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pookpik@staff.tu.ac.th 026132503 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาวสุธิมา  วุฒิการ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wsuthima@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นางสุนันทา  สาระบุตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ sununtha@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นางอัญชลี  โหมดช้างใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ munchale@staff.tu.ac.th 026132534 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นางจินดา  เพิ่มพูล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ jinda@staff.tu.ac.th 026132509 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นางสาวศิรดา  ผูกเกษร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานบริหารการวิจัย sirada_p@tu.ac.th 0-2564-4440-79 Ext. 1811 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญชอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bjutatip@staff.tu.ac.th 026965502 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นางสาวสุกัญณิกา  ไมตรีแพน หัวหน้างานบริการทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร socool@siit.ac.th 02-5013505 เจ้าหน้าที่ มังสวิรัติ
24 นางสาวพรนิภา  ชัยกิจสุนทร นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ pornnipa@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางสาวเอมิกา  ทองพันธ์ พนักงานพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ amika185@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาวมินตรา  กาพุด นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ miinttrak@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นางสาวสมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี psomchin@staff.tu.ac.th 2415 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นางชญาณ์นันท์  กระทองธนพงศา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ k_chayanun@staff.tu.ac.th 02 9269229 เจ้าหน้าที่ ปกติ
29 นางอรอุมา  กระแจะจวง นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา anc687@staff.tu.ac.th 1299 เจ้าหน้าที่ ปกติ
30 นางสาวณัฐชยากานต์  ฉวีรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา aomsin@staff.tu.ac.th 1298 เจ้าหน้าที่ ปกติ
31 นางสาวภัทรจารี  เจริญมิน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา cpattaja@staff.tu.ac.th 1273 / 1492 เจ้าหน้าที่ ปกติ
32 นางสาวกฤษณา  เอี่ยมสำอาง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-613-2141 เจ้าหน้าที่ ปกติ
33 นางสาวกมลวรรณ  ทองฟัก นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-613-2123 เจ้าหน้าที่ ปกติ
34 นางสาวขวัญจิต  จินดาศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-613-2141 เจ้าหน้าที่ ปกติ
35 นางขวัญเรือน  กิตติธนาชัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-613-2132 เจ้าหน้าที่ ปกติ
36 นางสาววิภาดา  มารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-613-2123 เจ้าหน้าที่ ปกติ
37 นายภานุพันธุ์  พันธุ์กว้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-696-5104 เจ้าหน้าที่ ปกติ
38 นางสาวกานต์พิชชา  ตั้งตน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-696-5104 เจ้าหน้าที่ ปกติ
39 นางสาวอรรถวรรณ  แต้นวกุล บุคลากร คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-696-5104 เจ้าหน้าที่ ปกติ
40 นางสาวเจนจิรา  กำลังหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-696-5408 เจ้าหน้าที่ ปกติ
41 นางสาวศิรินุช  แจ้งบำรุง นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-696-5408 เจ้าหน้าที่ ปกติ
42 นางสาววันดี  บุญประสิทธิ์ พนักงานธุรการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร bwandee@staff.tu.ac.th 0-29869103-8 # 1703 เจ้าหน้าที่ ปกติ
43 นางชุติมา  ทารอด นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ake39@staff.tu.ac.th 02-696-5113 เจ้าหน้าที่ ปกติ
44 นายธงไชย   ไตรเวช ช่างเทคนิค สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร bwandee@staff.tu.ac.th 0-29869103-8 # 1705 เจ้าหน้าที่ ปกติ
45 นางสาวนิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852 เจ้าหน้าที่ ปกติ
46 นางกันยารัตน์  อินแผลง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสหเวชศาสตร์ ikanyara@staff.tu.ac.th 02-9869213 ต่อ 7251 เจ้าหน้าที่ ปกติ
47 นางบุปผา   อาชะนะจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ kbuppa@staff.tu.ac.th 02-9869213 ต่อ 7265 เจ้าหน้าที่ ปกติ
48 นางพีรญา   ทวีศรี เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน peraya_ta@hotmail.com 021510058 เจ้าหน้าที่ ปกติ
49 นางสาวกาญจนา   ทองเทพ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานจัดการทรัพย์สิน pung2546@hotmail.com 021510022 เจ้าหน้าที่ ปกติ
50 นางสุดาวรรณ์   เสนาพันธ์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน sudawan.senaphan@gmail.com 02-564-401 เจ้าหน้าที่ ปกติ