รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"Office365 รุ่นที่ 2"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นายสกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@staff.tu.ac.th 0846968186 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 นางสาวจิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นางชิไลพร  ทองเขาล้าน พนักงานฝ่ายระดมทุน(บัตรเครดิต) สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางสาวนิศารัตน์  ซ่อนกลิ่น นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nisarat@staff.tu.ac.th 02-564-4440-79 ต่อ 1527 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นางอัจฉรา  ชนะกุล นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nuat@staff.tu.ac.th 82-1521 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 นางวัลย์ชาลี  เลิดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สถาบันภาษา khan@staff.tu.ac.th 3100 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นายมงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@engr.tu.ac.th 0813744147 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางสาวศิรดา  ผูกเกษร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานบริหารการวิจัย sirada_p@tu.ac.th 0-2564-4440-79 Ext. 1811 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 อาจารย์กรกช  กังวาลทัศน์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ korakoch@staff.tu.ac.th 0920506768 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 อ.ดร.ภญ.อารยา  ศรีไพโรจน์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ assp1315@staff.tu.ac.th 4385 เจ้าหน้าที่ มังสวิรัติ
11 นางสาวสมจินตนา  พุทธมาตย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี psomchin@staff.tu.ac.th 2415 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาวภัทรจารี  เจริญมิน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา cpattaja@staff.tu.ac.th 1273 / 1492 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสาวเฟื่องกาญจน์   สารัมภานนท์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย fuangkan@tu.ac.th 02-564-4440 ต่อ 1814 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 อาจารย์เบญจมาศ  ตุลยนิติกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี benjamas@tu.ac.th 2102 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นายพลสิทธิ์  ชะมด อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ chamod@staff.tu.ac.th 0815568368 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นางสาวนิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นายโยธิน  อุทยานิล นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ayothin@engr.tu.ac.th 02-5643001-9 ต่อ 3074 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นางสาวสิริรักษ์  ทวีกิจอลงกรณ์ พนักงานบริหารสต็อก สำนักพิมพ์ มธ. tsiriruk@staff.tu.ac.th 0-2564-2859 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นางสาวพลอยพรรณ  ขาวสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักพิมพ์ มธ. toylab@staff.tu.ac.th 02-564-2859 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นายฉัตรชัย  สุรวัฒนบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ schatcha@staff.tu.ac.th 025643001-9 ต่อ 3069 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 ว่าที่ ร.ต.ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3165 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นายธรรมชาติ  ธรรมบุตร ช่างเทคนิคปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tthammac@staff.tu.ac.th 02-5643001-9 ต่อ 3070 เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นางสาวIณปภัช   รัตนวิเชียร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ rkanjana@staff.tu.ac.th 3071 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นายคณินทร์  รังสาดทอง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ kaninrun@staff.tu.ac.th 0909852504 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นางสาวบุณยนุช  นาคะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันไทยคดีฯ natpat@staff.tu.ac.th 026133205 ต่อ 21 เจ้าหน้าที่ ปกติ