รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติ
"ทดสอบสมรรถนะ Excel 2016 สำหรับพนักงานเงินรายได้ (สอบอย่างเดียว) ครั้งที่1"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร สถานะ อาหาร
1 นางสาว ชุรีพร  รวยเรืองรุ่ง เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train01@tu.ac.th 6018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
2 นาย ธนภัทร  ม่วงเรือน เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train02@tu.ac.th 6018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
3 นาง นันทิยา  ศรีวงค์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train03@tu.ac.th 6027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
4 นางสาว จุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train04@tu.ac.th 2018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
5 นาย ปัญจพล  บุญมา เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train05@tu.ac.th 2027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
6 ว่าที่ ร.ต. หญิงนพรัตน์  หมอกครบุรี เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train06@tu.ac.th 6018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
7 นางสาว นริศรา  นุ้ยภักดี เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train07@tu.ac.th 6027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
8 นางสาว ชุลีกร  คุ้มไพพล เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train08@tu.ac.th 6018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
9 นาย เด่นชัย  บริบูรณ์สกุลสุข เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train09@tu.ac.th 6018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
10 นางสาว ศิริรัตน์  แสงนพรัตน์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train10@tu.ac.th 6027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
11 นางสาว จิราภรณ์  เพ็ชร์ทอง เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train11@tu.ac.th 6027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
12 นางสาว ศิริวรรณ  ฤทธิ์รวมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train12@tu.ac.th 2018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
13 นางสาว พาฝัน  รัตนสิงห์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train13@tu.ac.th 2018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
14 นางสาว นันทฉัตร  อนุรักษ์มนตรี เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train14@tu.ac.th 2018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
15 นาง เพ็ญศิริ  ทองโรจนาพัฒน์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train15@tu.ac.th 2018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
16 นาง วัลย์ชาลี  เลิดสันเทียะ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train16@tu.ac.th 2027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
17 นางสาว ฉัตรชิณี  วงษ์การีม เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train17@tu.ac.th 2018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
18 นางสาว สุนทรี  เจริญวัฒนาพร เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train18@tu.ac.th 2027 เจ้าหน้าที่ ปกติ
19 นางสาว กนกกาญจน์  บุญชอบ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train19@tu.ac.th 2018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
20 นาย ธมกร  จำนงค์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train20@tu.ac.th 2018 เจ้าหน้าที่ ปกติ
21 นางสาว ยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036 เจ้าหน้าที่ ปกติ
22 นางสาว กรัตสกลรัฒน์  สีเหนี่ยง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ am253519@tu.ac.th - เจ้าหน้าที่ ปกติ
23 นางสาว ธรณ์ดาณี  มุขหิรัญพันธ์ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนฯ thondane@tu.ac.th 1611 เจ้าหน้าที่ ปกติ
24 นางสาว จิตรลัดดาวรรณ  จิรชัยวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ jjidladd@staff.tu.ac.th 02-5644440 เจ้าหน้าที่ ปกติ
25 นาย พงศ์พัฒน์  คงคาลัย นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ kphong@staff.tu.ac.th 0915196465 เจ้าหน้าที่ ปกติ
26 นางสาว กิติดารา  คหนันทเสวี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ kitidara@staff.tu.ac.th 0866610181 เจ้าหน้าที่ ปกติ
27 นางสาว อรณี  จันทร์สุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ choranee@staff.tu.ac.th 0855528539 เจ้าหน้าที่ ปกติ
28 นาย ปิยุตม์  รุจิวณิชย์กุล นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนฯ rujpiyut@tu.ac.th 0989319848 เจ้าหน้าที่ ปกติ