รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"Office365 for Power BI รุ่น 2 วันที่ 29 พ.ย. 2559"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นางสาวธีรดา  ไพรินทราภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง woonzen@staff.tu.ac.th 81-3008
2 นายกรวรรณ   สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ kora@staff.tu.ac.th 026965306
3 นายชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์ นักวิเคราะห์นดยบายและแผน คณะรัฐศาสตร์ kchirrat@staff.tu.ac.th 026965385
4 นางสาวสดศรี  ทับสุทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักเสริมศึกษาฯ sodsri@tu.ac.th 02-6133820-5 ต่อ 401
5 นางสาวสิวรี  ศิริวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ siwaree@staff.tu.ac.th 0-2613-2422
6 นางสาวจิรปรียา  ภัทรวลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน cangrejo@tu.ac.th 0945624994
7 นายสุรชัย  เพ่งงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ psurachai@staff.tu.ac.th 0879212307
8 นางสาวภัคนันท์  กระจ่างพันธุ์ นักวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ pakkanan@staff.tu.ac.th 7590
9 นางสาวกาญจนา  คนดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง jeed_hi@staff.tu.ac.th 02-564-4441 ต่อ 77671
10 นางสาววราภรณ์  ม่วงใหญ่เกาะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย conne@staff.tu.ac.th 1811
11 นางสาวณัฐกานต์  ทิพม้อม นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง thipanat@staff.tu.ac.th 02-564-4441 ต่อ77671
12 นางสาวพวงเพชร  ราชพิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเสริมศึกษาฯ puangpet@staff.tu.ac.th 02-6133820-5 ๖๋ฮ 402
13 นายชาญณรงค์  พลับจุ้ย นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง chan-arc@staff.tu.ac.th 0892163514
14 นางสาวธนัชชา  ชัยดา นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง thanatcha@staff.tu.ac.th 02-5644568
15 นายยุทธยา   เข็มจีน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ kyuttha@staff.tu.ac.th 0847985155
16 นางสาวภัททิรา  เรืองเวช นักวิจัยปฏฺิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ phattira@staff.tu.ac.th 0-2564-4441-9 ต่อ 1587
17 นายปิยะพงษ์  สอนแก้ว นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง piyapongs@staff.tu.ac.th 02-564-4568
18 นายนิธาน  ทองโคตร นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา torngkot@staff.tu.ac.th 0890747660
19 นางสาวปิยะฉัตร  รสานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ piyachat@staff.tu.ac.th 0-2696-5207
20 นางกนกกานต์  กุญแจทอง เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ kanokkan@tu.ac.th 02-696-5206
21 นางสาวบุญจิรา  ภู่เงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักทะเบียนฯ boonpn@staff.tu.ac.th (82) 1627
22 นายสุระสิทธิ์  พงพันนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ psurasit@staff.tu.ac.th 02-5644441 ต่อ 1589
23 นางเพชรรันต์  ไม้จันทร์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะเศรษฐศาสตร์ mphetcha@staff.tu.ac.th 026965982
24 นายไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3067
25 นางจุฑามาศ  อินทรปรีชา เลขานุการคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ ichutama@staff.tu.ac.th 7313
26 นางวิภานิตย์  โพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา parnnuai@staff.tu.ac.th 82 77060
27 นางสาวกุลทิวา  วุฒิสนิท เจ้าหน้าที่การเงิน วิทยาลัยโลกคดีศึกษา wkuntiwa@staff.tu.ac.th 82 77055
28 นายพิริยะ  ทิพย์คงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา yok_sgs@staff.tu.ac.th 025643089-91 ต่อ 77056
29 นายวัฒน์ชัย  โพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา phon@staff.tu.ac.th 02-5643089-91 ต่อ 77064
30 นางสาวพอใจ  กลิ่นศรีสุข นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยโลกคดีศึกษา porjai_k@staff.tu.ac.th 0815477708
31 นายมงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@tu.ac.th 02-564-3001-10 ต่อ 3068
32 นางสาวสุมนยา  เหวรารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์ hsumonya@staff.tu.ac.th 029869206
33 นางสาวชมพูนุช  พ่วงอ่างทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ chompoo@staff.tu.ac.th 3263
34 นางสาวพรรณพร  ศักดิ์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ phanpon1@staff.tu.ac.th 3263
35 นายนนทชา  ลาวป้อม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lmonchai@staff.tu.ac.th 3170
36 นายอิทธิกร  ธรรมจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tittikon@tu.ac.th 025643001-9 ต่อ 3170
37 นางสาวชนัญกาญจน์  ใจยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบัณฑิตอาสาฯ chananui@staff.tu.ac.th 0639539798
38 นายจิราวุธ  สุปัญญา นักวิชาการศึกษา สำนักบัณฑิตอาสาฯ jira_gv@staff.tu.ac.th 02 564 4440 ต่อ 1046
39 นางสาวอมรรัตน์  จังมานะกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี amornrad@staff.tu.ac.th 0900824808
40 นายอิทธิพล  มะโนน้อม เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม itmano@staff.tu.ac.th 81-4125
41 นายสุทัศน์  ศรีดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ suthatsd 029869605 ต่อ 2005
42 นายนิภาพร  เหมือนวงศ์ MUEANWONG คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852
43 นางสาวปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี pavee@staff.tu.ac.th (82) 1020
44 นายอำนวยพล  แจ้งเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ piak@staff.tu.ac.th 02-9259305