รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"โครงการประชุมสัมมนาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นายอิทธิกร  ธรรมจันทึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ tittikon@tu.ac.th 025643001-9 ต่อ 3170
2 นางสาวพรทิพา  กรภิญโญภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ porntipa@staff.tu.ac.th 3008
3 นางสาวนารีญาร์  ประโพธิง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ nareeyar@staff.tu.ac.th 0-2564-3001-9 ต่อ 3032
4 นายปิยพัทธ์  ช่วงฉ่ำ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ cpiyapat@staff.tu.ac.th -
5 นางสาวปวีณ์สุดา  นุตสถาปนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี pavee@staff.tu.ac.th (82) 1020
6 นายกิตติพจน์  แซ่เตีย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์ skittipo@staff.tu.ac.th 2321
7 นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีรัง นักวิชาการคอม คณะรัฐศาสตร์ pimcha12@staff.tu.ac.th 5331
8 นายศักดิ์  เรืองประยูร นักวิชการศึกษา ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rsak@staff.tu.ac.th 3246
9 นายมงคล  โรจนเสน นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ rmongkol@staff.tu.ac.th 081-3744147
10 นางสาววราภรณ์  ม่วงใหญ่เกาะ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย conne@staff.tu.ac.th 1811
11 นางสาวลำพวน  รุ่งสุวรรณ์สกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ rlumpoun@staff.tu.ac.th 02-696-5989
12 นางสาวมธุรส  บุญช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน maturosb@tu.ac.th 82-1853
13 นายธนะปิติ  ธิป๋า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tnpiti27@staff.tu.ac.th -
14 นางสาวลลิดา  สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน lalidas@tu.ac.th 82-1155
15 นายณรงค์  อภิชิตวิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ anarong@staff.tu.ac.th 026132436
16 นางสาวพัชมณ  ไผ่นวล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ittpm123@staff.tu.ac.th 02-1510040
17 นายสุทธิพงศ์  กาวิชัย เจ้่าหน้าที่สารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน benzit57@staff.tu.ac.th 021510040
18 นางสาวณัฐกฤตา  แช่มดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานตรวจสอบภายใน natkrita@staff.tu.ac.th 82-2650
19 นางรัชนี  สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน nenon@staff.tu.ac.th 82-2651
20 นางสาวจิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-4001
21 นางสาวฐิติมน   เลิศศิริสาคร ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ - 02-613-2044
22 นายธนภัทร  ม่วงเรือน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา hyper@tu.ac.th 6059
23 นางพรพรรณ  วงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. spornpun@staff.tu.ac.th 02-613-3120
24 นายวรภพ  บุญขยาย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ woraphop@staff.tu.ac.th 1739
25 นายกฤษฎา  สุขเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ skritsad@staff.tu.ac.th 1761
26 นางสาวจุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา jutha_n@staff.tu.ac.th 026966004
27 นายชุติวิทย์  เทพสุนทร นักวิชาการโสต สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ tasc@staff.tu.ac.th 0859063886
28 นายอัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512
29 ว่าที่ ร.ต.อิทธิวัตร  เงาศรี นักวิชาการอมพิวเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ pong_ng@staff.tu.ac.th 5512
30 นายธนสาร  จูจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tanasan.poy@gmail.com 0945496690
31 นางสาวเฟื่องกาญจน์   สารัมภานนท์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานบริหารการวิจัย fuangkan@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 1811
32 นายวัฒน์ชัย  โพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา phon@staff.tu.ac.th 02-5643089-91 ต่อ 77064
33 นายประภัสร์  ภูมิไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด ball-lib@staff.tu.ac.th 089-158-0919
34 นายมนภาส  สุรินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง monnapas@staff.tu.ac.th 025644440 -77663
35 นางผกาพันธ์  โสดามุข รักษาการเลขานุการสำนักงานวิทยฯ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง pakapun@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 77662
36 นายจตุรงค์  เสาน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักทะเบียนฯ tum-it@staff.tu.ac.th 82-1630
37 นายรพีพร  บูรณะเสน นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด rapee@staff.tu.ac.th 1307
38 นางพัชรกันย์  วงศ์เจริญสถิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยสหวิทยาการ ammy5597@staff.tu.ac.th 02-6132841
39 นายบุญรอด  อารีย์วงษ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา yok_sgs@staff.tu.ac.th 77057
40 นายธาตรี  ทวีแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ thatri@staff.tu.ac.th 029269829
41 นางสาวจุไรรัตน์  กัลยาณกิตติ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ ple.x@staff.tu.ac.th 02-9269772
42 นางสาวเรณู  หมัดโต๊ะสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภายใน) renu@staff.tu.ac.th 025644444 ต่อ 1959, 1960
43 นางสาวนริศรา  ซาเจริญ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ plapaya@staff.tu.ac.th 026132858
44 นายชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720
45 นางจุไรรัตน์   ศรวารี ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภายใน) jurirat@staff.tu.ac.th 1960
46 นายภิรมศักดิ์  พันธ์กำเหนิด วิศวกร สถาบันเอเซียฯ punkum@tu.ac.th 025645000
47 นางสาวสาวภาคย์  ใบกุหลาบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองพัฒนาคุณภาพ sawapak@staff.tu.ac.th 82-1530
48 นางฐิตาภา  ไพรินทราภา บุคลากรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภายใน) thitapa@staff.tu.ac.th 02-5644440 ต่อ 1955
49 นางนิตยา  คล้ายสุบรรณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ภายใน) nit@staff.tu.ac.th 1956
50 นางสาวอนันตา  โพธิ์รัง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี panantar@staff.tu.ac.th 02-564444-89 ต่อ 2157 ต่อ114
51 นางสาวบุญจิรา  ภู่เงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักทะเบียนฯ boonpn@staff.tu.ac.th (82)1627
52 นางประภัสสร  ขวัญเผือก บุคลากรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร pum@staff.tu.ac.th 1959
53 นางสาวปิ่นนภา   ศรีธัญรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา pinnapa@staff.tu.ac.th 1831
54 นางสาวธัญณิชา  ดวงจิตสิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ thannich@staff.tu.ac.th 02 - 986 - 9213 ต่อ 7103
55 นางอัจฉรา  ชนะกุล นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพ nuat@staff.tu.ac.th 81-1521
56 นายวินัย  ทองกร นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ vinai@staff.tu.ac.th 6318
57 นางสาวสุนิสา  เถาว์พุดซา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ t_sunisa@staff.tu.ac.th 026966318
58 นายอิทธิพล  มะโนน้อม เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม itmano@staff.tu.ac.th 4125
59 นางรัชนี  เปี่ยมอุดมสุข นักวิชาการโสตฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rat@staff.tu.ac.th 1971
60 นายธีรนันทน์  แกล้วทนงค์ เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าที่ teeranan@staff.tu.ac.th 1897
61 นางสาวปนิดา  ตะสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน กองบริการการศึกษา panidats@staff.tu.ac.th 1821
62 นางยอดธิดา  จังวิบูลย์ศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yodthida@staff.tu.ac.th 1956
63 นายประภาส  บุญสุข นักวิชาการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ prapas01@tu.ac.th 086-521-3301
64 นางสาวอัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 026966330
65 นายธนนท์  ประดิษฐ์ทรัพย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน kimsound@staff.tu.ac.th 026966372
66 นางสาวธีรดา  ไพรินทราภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง woonzen@staff.tu.ac.th 02-613-3008
67 นายจิราวุธ  สุปัญญา นักวิชาการศึกษา สำนักบัณฑิตอาสาฯ jira_gv@staff.tu.ac.th 02 564 4440 - 79 ต่อ 1046
68 นางสาวอรทัย  ใจยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบัณฑิตอาสาฯ chananui@staff.tu.ac.th 1321
69 นายภูมินาถ  สวัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง spuminar@staff.tu.ac.th 3915-6
70 นายกิตติภูธน  ปานนาคะพิทักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร appintel@staff.tu.ac.th 5002
71 นายธนภัทร  ม่วงเรือน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันภาษา xxxx@tu.ac.th xxxx
72 นางสาวจุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา xxxx@tu.ac.th xxxx
73 นายพิพัฒน์  บุตโต xxxx กองการเจ้าหน้าที่ xxxx@tu.ac.th xxxx
74 นางสุพัตรา  เอี๋ยวสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ xxx@tu.ac.th -
75 นางนันทา  ฉัตรปัญญาเจริญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ xxxx@tu.ac.th -
76 นางนพจิรา  อัจฉริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร chanita@staff.tu.ac.th 1968
77 นางสาวศิริกานต์  จันทร์แจ่มใส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yuiying@staff.tu.ac.th 1963
78 นางนีรวัลย์  สีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neelawan@tu.ac.th 82-1963
79 นางสาววิรันยา  พุทธเสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร wiranya@staff.tu.ac.th 1963
80 นางสาวอุมาพร  มัทธุรศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร umapornn@staff.tu.ac.th 1963
81 นางสุรีย์  นามบุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร suree@tu.ac.th 1968
82 นายพลวัต  พฤกษ์มณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร notzafia@tu.ac.th 82-1965
83 นายอดิศักดิ์  เทศบุตร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร sak@staff.tu.ac.th 5005
84 ว่าที่ ร.ต.พงศ์พิพัฒน์  ก่อตระกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร tonkhong@staff.tu.ac.th 1965
85 นายนิมิตต์  สีทอง วิศวกรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร mit@tu.ac.th 82-1972
86 นายเฉลิมชัย  แก้วสีมรกต วิศวกร สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร pigoro@tu.ac.th 026965005
87 นายวิทยา  รองชัย วิศวกร ปฎิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร wittaya_s@staff.tu.ac.th 026965008
88 นายอรรถพล  สุขความดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ max1984@staff.tu.ac.th 7327
89 นายวิชาญ  แสงวันดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ wichan_s@staff.tu.ac.th 0876661090
90 นางโสภาภรณ์  คำสด นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา sopaporn@staff.tu.ac.th 02-564-2921
91 นายว่าที่ร้อยโทสกล  กิจจสัจจา นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ tsakol@staff.tu.ac.th 82 1153
92 นางจรินทร์  บัณฑรภิญโญ ิเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rin@staff.tu.ac.th 1959
93 นางณัฐธนัน  บุญนารอด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ tuemoo@staff.tu.ac.th 1096
94 นางอุบล  สุขสุคนธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ubon@staff.tu.ac.th -
95 นายสุวัฒน์  สุวรรณรงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร suwatsuw@staff.tu.ac.th 02 4681799
96 นางประเทือง  กองแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ayuthaya@staff.tu.ac.th 1183
97 นายพีระพล  เพียรผดุงรัชต์ รักษาการหัวหน้างานสารสนเทศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ paje2990@staff.tu.ac.th 02-926-9958
98 นางสาวอัจฉรา  จินดารัน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กองแผนงาน achara23@staff.tu.ac.th 1850
99 นางสาวธิดาทิพย์  รังสิโย นิติกรปฎิบัติการ สำนักงานนิติการ little_t@staff.tu.ac.th 0-2564-4444 ต่อ 1153
100 นางสาวนิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852
101 นายอำนวยพล  แจ้งเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ piak@staff.tu.ac.th 02-9263905
102 นายกิตติศักดิ์  นิ่มกลัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ gunner@staff.tu.ac.th 083-9277230
103 นางสาวอรุณศรี  ลีวัฒนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร sri@staff.tu.ac.th 1996
104 นางจันทา  บัวธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร champ@staff.tu.ac.th 1958
105 นางศรีตรา  ผาดโผน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร neng@staff.tu.ac.th 5049
106 นางสาวสมคิด  อยู่ขำ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร somkid40@staff.tu.ac.th 7517
107 นายสมบูรณ์  กองแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร krungsri@staff.tu.ac.th 1183
108 นางทัศนีย์  พิทักษ์วนาวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร thas@staff.tu.ac.th 025644440 ต่อ 7516,7517
109 นางอมราวดี   แจ้งจอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ kai@staff.tu.ac.th 3020
110 นายพิเชฐ  คูชลธารา นักวิชาคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร chet@staff.tu.ac.th -
111 นายรชานนท์  นะโรภาส ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองงานศูนย์รังสิต rachanon@staff.tu.ac.th -
112 นายธิติโชติ  อัจฉริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ chao2531@tu.ac.th 1589
113 นายสัณฑดล  อัจฉริยาภรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร sirapop2@staff.tu.ac.th 1965
114 นางสาวสุรางรัตน์  ศิริจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร aoyoyo@staff.tu.ac.th 1971
115 นายสุระสิทธิ์  พงพันนา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ psurasit@staff.tu.ac.th 1589
116 นางสาวอรอนงค์  อิ่มกมล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร louis@staff.tu.ac.th 1971
117 นางสาวนวลฉาย  เอี่ยมรักษา นัวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร aey@staff.tu.ac.th 1970
118 ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  สุวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร banhdit@staff.tu.ac.th 1971
119 ผศ.ดร.ธีระ  สินเดชารักษ์ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา teera.sd@gmail.com 5824
120 นางสาวชนาภา  แก้วพุฒ หัวหน้าสำนักงานบริหาร ร.ร.อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ amy_@staff.tu.ac.th 025644404
121 นางสาวดรัณภพ  ปานผลานนท์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ร.ร.อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ daruncpe@staff.tu.ac.th 025644404