รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"การใช้งานระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 1"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นางสาวนิภาพร  เหมือนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา nipaporn@staff.tu.ac.th 5852
2 นางยอดธิดา  จังวิบูลย์ศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร yodthida@staff.tu.ac.th 1956
3 นางนิตยา  คล้ายสุบรรณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร nit@staff.tu.ac.th 1956
4 นางสาวเรณู  หมัดโต๊ะสน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร renu@staff.tu.ac.th 025644444 ต่อ 1959, 1960
5 นางจรินทร์  บัณฑรภิญโญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rin@.tu.ac.th 1960
6 นางจุไรรัตน์  ศรวารี ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร jurirat@staff.tu.ac.th 1960
7 นางจันทา  บัวธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร champ@staff.tu.ac.th 1958
8 นางฐิตาภา  ไพรินทราภา บุคลากรชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร thitapa@staff.tu.ac.th 02 - 5644440 ต่อ 1955
9 นางสาวลำพวน  รุ่งสุวรรณ์สกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ rlumpoun@staff.tu.ac.th 026965989
10 นางกนกวรรณ  ยุ้นพันธุ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร kanyapat@staff.tu.ac.th 1956
11 นายอิทธิพล  มะโนน้อม เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรม itmano@staff.tu.ac.th 4125
12 นางรัชนี  เปี่ยมอุดมสุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษาฯ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร rat@staff.tu.ac.th 1971
13 ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต  สุวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร banhdit@staff.tu.ac.th 1971
14 นางสาวสิวรี  ศิริวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ siwaree@staff.tu.ac.th 0-2613-2422
15 นางสาวนารีญาร์  ประโพธิง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ nareeyar@staff.tu.ac.th 0-2564-3001-9 ต่อ 3032
16 นายปิยพัทธ์  ช่วงฉ่ำ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ cpiyapat@staff.tu.ac.th -
17 นายปรีชาญ  เงินกระโทก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สถาบันไทยคดีฯ nun32@staff.tu.ac.th 0969023289
18 นายธนะปิติ  ธิป๋า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สถาบันไทยคดีฯ tnpiti27@staff.tu.ac.th 02 6133203-5 ต่อ 31
19 นายสมบูรณ์  กองแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร krungsri@staff.tu.ac.th 1183
20 นางประเทือง  กองแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ayuthaya@staff.tu.ac.th 1183
21 นางกนกกานต์  กุญแจทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ kanokkan@staff.tu.ac.th 5206
22 นายบรรเจิด  จิระกาล Jirakan คณะศิลปศาสตร์ bjirakan@staff.tu.ac.th 02 6965674
23 นายอมร  สังเกตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน amorn_27@staff.tu.ac.th 82-1846
24 นางสมพรพัชร  พจนพรพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน psomporn@staff.tu.ac.th 82-1847
25 นายไชยพจน์  จันทร์แสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง chansaen@tu.ac.th 77663
26 นายมนภาส  สุรินทร์ นักวิชาการคอมฟิวเตอร์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง monnapas@staff.tu.ac.th 77663
27 นางผกาพันธ์  โสดามุข รักษาการเลขานุการสำนักงานวิทยฯ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง pakapun@tu.ac.th 77662
28 นางสาวจิตรลัดดาวรรณ  จิรชัยวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ jjidladd@staff.tu.ac.th 1746
29 นางพรพรรณ  วงษ์พานิช เจ้าหน้าที่ธุรการ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มธ. spornpun@staff.tu.ac.th 026133120
30 นางสาวโชติรส  อิ่มพิทักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ chotiros@staff.tu.ac.th 1747
31 นายวัฒน์ชัย  โพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา phon@staff.tu.ac.th 02-5643089-91 ต่อ 77064
32 ว่าที่ ร.ต.ไฉน  กุญแจทอง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ lord@staff.tu.ac.th 3165
33 นางสาวอัญชุลี  วิเศษกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน anchulee@staff.tu.ac.th 026966330
34 นางสาวบุรณดา  ถาวรเศรษฐกิจ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน tburanad@staff.tu.ac.th 026966215
35 นางธิมาพร  ดิษรัก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน dthimapo@staff.tu.ac.th 026966230
36 นายวัฒนา  แกล้วทนงค์ บุคลากรปฏิบัติการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน kwattana@tu.ac.th 026966216
37 ว่าที่ ร.ต.พรภิรักษ์  แสงเอม นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา dearny@staff.tu.ac.th 085-7746854
38 นายวิฑูร  อิทธิวิทูรธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองงานศูนย์รังสิต ivithoon@staff.tu.ac.th 0-2564-4444#1124
39 นางสาวอรทัย  ใจยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักบัณฑิตอาสาฯ chananui@staff.tu.ac.th 1321
40 นายจตุรงค์  เสาน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักทะเบียนฯ tum-it@staff.tu.ac.th 82-1630
41 นายพรพรรณ  มีพะเนียด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองบริการการศึกษา pronpun@staff.tu.ac.th 82-1832
42 นางณัฐสินี  พันธ์พุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ กองบริการการศึกษา pnatsine@staff.tu.ac.th 82-1833
43 นางสาวมยุลี  สุดสระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองงานศูนย์รังสิต mayulee@staff.tu.ac.th 02-564-4440-79 ต่อ 1915
44 นางสาวปัทมา  คัจฉพันธุ์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ kpattama@staff.tu.ac.th 026133139
45 นางสาวสุนิสา  เถาว์พุดซา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ t_sunisa@staff.tu.ac.th 02-6966318
46 นายวินัย  ทองกร นักวิชาการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ vinai@staff.tu.ac.th 6318
47 นายสว่างพงษ์  อิงคประภากุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ pongza@staff.tu.ac.th 026132058
48 นายจิราวุธ  สุปัญญา นักวิชาการศึกษา สำนักบัณฑิตอาสาฯ jira_gv@staff.tu.ac.th 02 564 4440 - 79 ต่อ 1046
49 นายพิพัฒน์  บุตโต ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองการเจ้าหน้าที่ bphiphat@staff.tu.ac.th 1891-2
50 นายประภาส  บุญสุข นักวิชาการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ prapas01@staff.tu.ac.th 02-986-9605 ต่อ 2004
51 นางสาวจิตรานันท์  เหลืองพิริยะชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
52 นางสาวรัศมี  จงเจตดี พนักงานกิจกรรมสัมพันธ์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ jitranan@staff.tu.ac.th 02-613-3777
53 นางสาวลลิดา  สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน lalidas@tu.ac.th 82-1155
54 นางพัชรี  การุณ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สำนักหอสมุด pattycho@staff.tu.ac.th 3500
55 นางสาวมธุรส  บุญช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน maturosb@tu.ac.th 82-1853
56 นายภาคภูมิ  วินิจสอน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักหอสมุด Bank07@staff.tu.ac.th 3507
57 นางสุวพีร์  สังข์ป่า หัวหน้างานพัสดุและอาคารสถานที่ สำนักหอสมุด suwapee@.tu.ac.th 3511
58 นางสาวเบญจรัตน์  เรืองคำพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ กองแผนงาน benja_r@staff.tu.ac.th 82 1866
59 นายเฉลิมพงศ์  สิมลา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี s_chal84@staff.tu.ac.th 2067
60 นางสาวนริศรา  ซาเจริญ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ plapaya.tu@gmail.com 0993347555
61 นางสาวอังคนา  นามสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ nangkana@tu.ac.th 7411
62 นายกิตติศักดิ์  นิ่มกลัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ gunner@tu.ac.th 7431
63 นายธิติโชติ  อัจฉริยาภรณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ chao2531@tu.ac.th 1589