รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"โครงการอบรมและสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Word 2016 (พนักงานเงินรายได้) ครั้งที่1"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นายอัสวิน  สังข์ทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ aut_st@staff.tu.ac.th 026965512
2 นางสาวอรอนงค์  บุษราคัม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ornanong@staff.tu.ac.th 02-6965512
3 นายณัฐพล  จันทร์เหล็ก นักวิจัยปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nattapon3@staff.tu.ac.th 024094107
4 นางสาวจุฑาทิพย์  บุญชอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bjutatip@staff.tu.ac.th 026965502
5 นางสาวทองศิริ  ก่ำแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ phrimpim@tu.ac.th 026132501
6 นางสาวปิยภัทร   คุณเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ piyaphat@staff.tu.ac.th 02-6132534
7 นางจินดา  เพิ่มพูล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ jinda@staff.tu.ac.th 02-6235855
8 นางสาวสุธิมา  วุฒิการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wsuthima@staff.tu.ac.th 02-613-2509
9 นางสุนันทา  สาระบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ sununtha@staff.tu.ac.th 029851057
10 นางอัญชลี  โหมดช้างใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ munchale@staff.tu.ac.th 026132534
11 นางสาววิภาวี  โพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wiphawee@staff.tu.ac.th 026235872
12 นางสาวภคพร   อินต๊ะสุข นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ porninta@staff.tu.ac.th 026965505
13 นางสาวอุษณีย์   น้อยอยู่นิตย์ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwausa@staff.tu.ac.th 02-6132522
14 นางสุวรรณา  บรรดิสถ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ bsuwanna@staff.tu.ac.th 02-6132534
15 นางวารี   ถาวรมั่นกิจการ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ wataworn@staff.tu.ac.th 02-6132506
16 นางพรรณทวี  หนูแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ nphantha@staff.tu.ac.th 0891107969
17 นางสาวปวีณา   น้อยใหม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ pawee_26_na@hotmail.com 029069008
18 นางสาวนิตยา   แก้วทองคำ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ keawthongkam@hotmail.com 029269008
19 นางสาวธัญชนก   แย้มอ่ำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ khun-kero@hotmail.com 029069008
20 นางสาวนฤดี เถาว์ทอง  เถาว์ทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ aee_2777@hotmail.com 029269008
21 นายมานันเทพ   อุตสาหะ ผู้ปฎิบัติงานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ manhonda_dash@hotmail.com 02269008
22 นายณรงค์วิทย์   อาคมนันท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
23 นายรัชต์พลย   ชมบุญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
24 นางสาวรุ่งระวีย   ระหว่างบ้าน นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
25 นางสาวนธิญา  เพชรณรงค์ นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
26 นายสุจิกาย   มุขประดับ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
27 นางสาวเกศนีย   มูลป้อ นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
28 นางสาวศศิธรย   กลิ่นบำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
29 นางสาวรุ่งทิวาย   ณ สมบูรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
30 นางสาวจิรภรณ์ย   แนวบุตร แพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
31 นางสาวดารริณทร์ ย   อุปนันไชย ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
32 นางเกศรินทร์ย   อึ้งสวรรค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
33 นางสาวพิมาดาย   รอดแจ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
34 นางสาวเรณูย   ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
35 นางสาวนฤมลย   ศรีดี นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
36 นางสาวพราวทัศน์   สมบุญ เจ้าหน้าที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
37 นางสาวจันทร์กวีย   โกมารทัต เจ้าหน้าที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
38 นายปิยะพลย   พูลสุข แพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
39 นางสาวสุมินตรา   อินทร์เมือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
40 นางสาวชลธิชา   ทานะมีย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
41 นางสาวอรอุมาย   พิบูลพล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
42 นางสาวปนัดดาย   แย้มอ่ำ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
43 นางสาวสุภาภรณ์ย   ร้อยเพีย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
44 นางสาวจุฑารัตน์ย   เพ็งแจ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
45 นางสาวรัตน์รวี   พวงพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
46 นางสาวนฤมล   ยังอยู่ ผู้ปฎิบัติงานบริหาร คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029069008
47 นางสาวดวงกมล  ย มูลป้อ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ donnapar@staff.tu.ac.th 029269008
48 นางสาววราภรณ์  ภู่อ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ lwwara@tu.ac.th 0-2613-2506
49 นายวีระพล  ไหลมา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองแผนงาน lweerapo@staff.tu.ac.th 02-4635139
50 นายชนาธิป  ศรีบุญสม เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ chanatips@staff.tu.ac.th 026133720
51 นางนาตยา  มากพันธ์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงาน ปฏิบัติการ กองวิเทศสัมพันธ์ nattaya@tu.ac.th 026132004