รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
"ทดสอบสมรรถนะ Word 2016 สำหรับพนักงานเงินรายได้ (สอบอย่างเดียว) ครั้งที่1"

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ โทร
1 นางสาวชุรีพร  รวยเรืองรุ่ง เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train01@tu.ac.th 6018
2 นายธนภัทร  ม่วงเรือน เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train02@tu.ac.th 6018
3 นางนันทิยา  ศรีวงค์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train03@tu.ac.th 6027
4 นางสาวจุฑามาศ  เนียมโห้ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train04@tu.ac.th 2018
5 นายปัญจพล  บุญมา เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train05@tu.ac.th 2027
6 ว่าที่ ร.ต.หญิงนพรัตน์  หมอกครบุรี เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train06@tu.ac.th 6018
7 นางสาวนริศรา  นุ้ยภักดี เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train07@tu.ac.th 6027
8 นางสาวชุลีกร  คุ้มไพพล เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train08@tu.ac.th 6018
9 นายเด่นชัย  บริบูรณ์สกุลสุข เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train09@tu.ac.th 6018
10 นางสาวศิริรัตน์  แสงนพรัตน์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train10@tu.ac.th 6027
11 นางสาวจิราภรณ์  เพ็ชร์ทอง เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train11@tu.ac.th 6027
12 นางสาวศิริวรรณ  ฤทธิ์รวมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train12@tu.ac.th 2018
13 นางสาวพาฝัน  รัตนสิงห์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train13@tu.ac.th 2018
14 นางสาวนันทฉัตร  อนุรักษ์มนตรี เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train14@tu.ac.th 2018
15 นางเพ็ญศิริ  ทองโรจนาพัฒน์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train15@tu.ac.th 2018
16 นางวัลย์ชาลี  เลิดสันเทียะ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train16@tu.ac.th 2027
17 นางสาวฉัตรชิณี  วงษ์การีม เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train17@tu.ac.th 2018
18 นางสาวสุนทรี  เจริญวัฒนาพร เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train18@tu.ac.th 2027
19 นางสาวกนกกาญจน์  บุญชอบ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train19@tu.ac.th 2018
20 นายธมกร  จำนงค์ เจ้าหน้าที่ สถาบันภาษา train20@tu.ac.th 2018
21 นางสาวยวียส  ธวัลธรณ์ดิฐกุล นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ yaveeyos@tu.ac.th 02-613-2036
22 นางสาวกรัตสกลรัฒน์  สีเหนี่ยง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานนิติการ am253519@tu.ac.th -
23 นางสาวอมรา  ประทีปชัยเกษม บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ amara_p@staff.tu.ac.th (82)7410
24 นายวันเฉลิม  กระจัดกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ wanchalerm.k@fph.tu.ac.th 02-5644440
25 นายณัฐพงศ์  ยมสมิต นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ n_smith@staff.tu.ac.th 034-887-885
26 นายนนทนันท์  มูลธาธรรม นักกิจการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ non1992@tu.ac.th 7421
27 นางสาวธรณ์ดาณี  มุขหิรัญพันธ์ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนฯ thondane@tu.ac.th 1611
28 นางสาวจิตรลัดดาวรรณ  จิรชัยวัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ jjidladd@staff.tu.ac.th 025644440-59
29 นายพงศ์พัฒน์  คงคาลัย นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ kphong@staff.tu.ac.th 0915196465
30 นางสาวกิติดารา  คหนันทเสวี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ kitidara@staff.tu.ac.th 0866610181
31 นางสาวอรณี  จันทร์สุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ choranee@staff.tu.ac.th 0855528539
32 นายปิยุตม์  รุจิวณิชย์กุล นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนฯ rujpiyut@tu.ac.th 0989319848